TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 245/TXNK-QLN
V/v xác nhận thuế hàng NK đã nộp
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên HANEL
(Số 2 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số
166/CV-Hanel /KT ngày 01/04/2011 của Công ty TNHH Một thành viên HANEL về việc xác nhận thuế hàng NK đã nộp và tình hình nợ đọng thuế năm 2010. Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc xác nhận số thuế đã nộp năm 2010:
Công ty đề nghị xác nhận số thuế hàng nhập khẩu đã nộp năm 2010 của Công ty là 1.078.190.358 đồng. Qua kiểm tra đối chiếu các chứng từ giấy nộp tiền do Công ty cung cấp và số liệu trên hệ thống kế toán thuế KT559 của Tổng cục Hải quan tính đến ngày 05/4/2011 là không phù hợp với số tiền nêu trên, trong đó có giấy nộp tiền của 2 tờ khai:
- Tờ khai số 12198/NK /KD/A01B05 ngày 14/09/2010 tại Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài với số tiền thuế nhập khẩu là: 14.470.939 đồng đã được hoàn thuế theo Quyết định số
1702/QĐ-HQNB ngày 01/12/2010 của Chi cục HQCK sân bay quốc tế Nội Bài.
- Tờ khai số 25341/NKD ngày 13/11/2009 tại Chi cục HQCK cảng Hải Phòng khu vực 2 với tổng số tiền: 149.992.731 đồng đã hạch toán vào năm 2009.
Như vậy, trong năm 2010 Công ty TNHH Một thành viên HANEL, MST: 0100102206 đã nộp ngân sách nhà nước số tiền hàng nhập khẩu là: 811.345.279 đồng.
2. Về tình trạng nợ đọng thuế:
Tính đến thời điểm ngày 05/4/2011, Công ty còn nợ thuế trong hạn của tờ khai số 3217/NKD ngày 09/03/2011 tại Chi cục HQCK Sân bay quốc tế Nội Bài với tổng số tiền thuế NK và GTGT là: 351.105.624 đồng.
Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu – Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên HANEL được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (03b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng