BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2450/TCHQ-GSQL
V/v quá cảnh cát xây dựng của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 20/04/2007, Bộ Thương mạicó công văn số 2266/BTM-XNK báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quá cảnh cátxây dựng của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam. Trong khi chờ chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quancác tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố tạm thời chưa làm thủ tục quá cảnh cát từ Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam cho đến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Lưu VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu