BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2450/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT mặt hàng lương thực

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan Cao Bằng

Trả lời công văn số 379/HQCB-NV ngày 8/5/2008của Cục Hải quan Cao Bằng vướng mắc trong việc thực hiện thuế giá trị gia tăng(GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm h, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT quy định: "thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ,măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các đối tượng quyđịnh tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.Điểm này quy định mặt hàng lương thực chưa qua chế biến ở khâu kinh doanhthương mại áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%; còn mặt hàng lương thực là sảnphẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thôngthường của tổ chức cá nhân tự sản xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT(quy định tại khoản 1 điều 4).

Tại Điểm 2.11, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh: "Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản trừ gỗ, măng) chưa qua chếbiến ở khâu kinh doanh thương mại" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuếGTGT 5% (năm phần trăm). Điểm này quy định mặt hàng lương thực chưa qua chếbiến ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, còn mặthàng lương thực là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến ở khâu tự sản xuất,đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đượcquy định tại điểm 1.1, Mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC .

Như vậy, mặc dù Điểm 2.11, Mục II, Phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC không có cụm từ "... trừ các đối tượng quy định tạiđiểm 1.1, Mục II, phần A Thông tư này" thì mặt hàng lương thực là sản phẩmtrồng trọt chưa qua chế biến ở khâu tự sản xuất đánh bắt bán ra và ở khâu nhậpkhẩu vẫn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 1.1, MụcII, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan CaoBằng thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An