BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2450/TCHQ-TXNK
V/v truy thu thuế GTGT mặt hàng máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né.
(56-97 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 20/2013/SGMN ngày 09/03/2013 của Công ty cổphần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né về việc truy thu thuế giá trị gia tăngmặt hàng máy trò chơi điện tử có thưởng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày3/5/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2251/TCHQ- TXNK (bản phô tô gửikèm) gửi Kiểm toán Nhà nước (kèm theo hồ sơ công văn số 20/2013/SGMN ngày09/03/2013 của Công ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né) để Kiểm toánNhà nước xem xét trả lời kiến nghị của Công ty.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né, CụcHải quan tỉnh Đồng Nai biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
-
Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang