B Y T
-------
Số: 2451/BYT-KH-TC
V/v:Thanh toán chi phí chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực Trung ương.

Bộ Y tế nhận được công văn của một số địa phương phản ánh cơ quan Bảo hiểm xã hội không thanh toán chi phí chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo Quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
1. Trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 2681/BHXH-CSYT ngày 23/7/2014 về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT và công văn số 3593/BHXH-CSYT ngày 29/9/2014 về thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ký công văn số 7203/BYT-KH-TC ngày 14/10/2014 và công văn số 7769/BYT-KH-TC ngày 31/10/2014 gửi các cơ quan (trong đó có Bảo hiểm xã hội Việt Nam), đơn vị về việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và thanh toán chi phí chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế.
2. Đến nay theo báo cáo của một số địa phương phản ánh, cơ quan Bảo hiểm xã hội không thanh toán chi phí chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo Quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mặc dù các địa phương đã quyết định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
3. Mặt khác, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật.
Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thanh toán chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Cục QLKCB; Vụ BHYT; Vụ Pháp chế;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGPhạm Lê Tuấn