BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2451/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển

Trả lời công văn số 44/HĐQL ngày 01/6/2004 của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7083 TC/TCNH ngày 28/6/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển là 340 đồng/1000 đồng tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương), tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 về tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) là 172.058 triệu đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc;

- Tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc;

3/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Hỗ trợ phát triển ra quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2004 đối với đơn vị thành viên bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng