VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2451/VPCP-CN
V/v cấp giấy phép liên doanh đầu tư trạm thiết bị nghiền xi măng tại tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Xét Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2287/BKH-DDTNN ngày 18 tháng 4 năm 2003), Bộ Xây dựng (công văn số 422/BXD-KHTK ngày 21 tháng 3 năm 2003) về việc cấp Giấy phép liên doanh với nước ngoài đầu tư trạm nghiền Clinker-xi măng công suất 0,5 triệu tấn/năm tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển xi măng, không nên cấp phép đầu tư cho dự án như thế này.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự