BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2457/TCT- DNK
V/v: Về việc quản lý thuế đối với đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 377/CT-THDT ngày 9/1/2007của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc quản lý thuế đối với đơn vị vận tải hànhkhách liên tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1 Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 11 Nghịđịnh số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, pháthành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: “phải sử dụng hoá đơn theo đúng quyđịnh, không được mua, bán, cho hoá đơn hoặc dùng hoá đơn của tổ chức cá nhânkhác ...”

Căn cứ quy định nêu trên thì các cơ sở kinhdoanh vận tải thực hiện việc in, phát hành vé thu cước vận tải. Sau đó, giao vécho các công ty quản lý bến xe làm đại lý bán vé cước, thu cước vận tải hưởngphí uỷ thác (hoặc hoa hồng bán vé).

2/ Theo quy định tại điểm 2.4 mục II phần CThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính, thì: ''Cơ sở kinhdoanh làm đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT vàcơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy baythực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởnghoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịchvụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng''.

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty quản lý bếnxe làm đại lý bán vé cước hưởng hoa hồng thì kể từ 4/6/2007 không phải kê khainộp thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng bán vé theo quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính. trước thời điểm này thì doanh thu hoa hồng vẫnkê khai nộp thuế GTGT theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tàichính.

Cơ sở kinh doanh vận tải phải thực hiện kê khai,nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán vé cước vận tải.

3/ Trường hợp Công ty quản lý bến xe không thựchiện làm đại lý bán vé cước (theo điểm l, điểm 2 nêu trên) mà vẫn bán védo/Công ty phát hành cung cấp cho các đơn vị vận tải hành khách ra vào bến (đểhưởng dịch vụ phí) là trái với quy định và sẽ bị xử phạt vi phạm về sử dụng hoáđơn chứng từ, đồng thời Công ty quản lý bến xe phải kê khai nộp thuế GTGT vàthuế TNDN trên toàn bộ doanh thu dịch vụ bến bãi, doanh thu các dịch vụ khác vàdoanh thu bán vé cung cấp cho các đơn vị vận tải hành khách ra vào bến.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướngdẫn thưc hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến