BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2458/BGTVT-KHĐT
V/v: bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến VTT Việt Trì - Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 374/CĐTNĐ-DAVTN ngày20/3/2009 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc đề nghị bổ sung hạng mụcrà phá bom mìn thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì -Tuyên Quang.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, chấp thuận bổ sung hạng mục rà phá bom mìncho dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang như đề nghị củaCục ĐTNĐ Việt Nam tại văn bản số 374/CĐTNĐ-DAVTN ngày 20/3/2009 nêu trên.

2. Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quyđịnh tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng; số 96/2006/QĐ-TTg ngày04/5/2006 về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật nổ; Thôngtư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thựchiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg; Văn bản số 2464/VPCP-KTTH ngày 18/4/2008 củaVPCP về việc quản lý công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, Cục ĐTNĐ Việt Nam cótrách nhiệm triển khai, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

3. Cục ĐTNĐ Việt Nam cần rút kinh nghiệm khi tiến hành lậpdự án đầu tư, đảm bảo đầy đủ các hạng mục trước khi trình cấp có thẩm quyền phêduyệt./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD và CLCTGT;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2458/BGTVT-KHĐT bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang