BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2459/TCT-CS
V/v: xác định đối tượng nộp tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh NinhThuận.

Trảlời Công văn số 999/CT-THDT ngày 23/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về thunghĩa vụ tài chính đối với Tổ chức kinh tế được nhà nước cho phép chuyển từ đấtnông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

-Tại Điều 55 và điểm đ, e, g, khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Điều55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhànước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1.Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở,

2. Tổ chứckinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà đểbán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

3.Người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở đểbán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

4.Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩađịa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng."

Điều56. Cho thuê đất

1.Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lầncho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây.'

...đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất sản xuất, kinhdoanh phi nông nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinhdoanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

e)Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xâydựng công trình sự nghiệp;

g)Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làmviệc."

-Tại khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"2.Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sửdụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật chế độsử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đấtsau khi được chuyển mục đích sử dụng."

-Tại điểm a, khoản 1, Điều 17 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củaChính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:"a) Trường hợpchuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất khôngthu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thìphải nộp tiền thuê đất hàng năm hoặc nộp tiền thuê đất một lần cho cả thờigian thuê theo loại đất sau khi chuyên mục đích sử dụngđất."

Căncứ các quy định nêu trên, kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày1/7/2014), tổ chức kinh tế được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtnông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì thực hiện khai nộptiền thuê đất theo quy định, không thuộc đối tượng nộp tiền sử dụng đất.

Vìvậy trường hợp UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định cho phép Công ty TNHH Lệ Nhiệmchuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăngdầu tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải và nộp tiền sử dụng đất là chưa đúng quyđịnh của Luật Đất đai năm 2013.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết, báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạocác cơ quan chức năng giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST;

-
Vụ PC;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn