BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 246/BXD-XL
V/v: Giải thích chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007.

Kính gửi: Trung tâm kiến trúc xâydựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 45/TTKT ngày 12/12/2007 của Trung tâm kiến trúc xây dựng thuộc Trường Đại họcXây dựng về việc hướng dẫn xử lý chứng chỉ Kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án hết hạnsử dụng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, một trong các điều kiện đểbổ nhiệm kiến trúc sư làm chủ trì, chủ nhiệm đồ án thiết kế công trình là phảicó chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo quy định tại Quy chế cấp chứng chỉhành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/04/2005 của Bộ Xây dựng. Chứng chỉ kiến trúc sư chủnhiệm đồ án trước đây, nay hết hạn thì không còn giá trị sử dụng và không đượcgia hạn.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý Trungtâm và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
Trần Ngọc Thiện