UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/SXD-KTXD
Về hướng dẫn tính chi phí dự phòng trượt giá trong giá gói thầu xây dựng đấu thầu trọn gói

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 3 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Các doanh nghiệp tư vấn xây dựng,

Việc tính chi phí dự phòng trượt giá trong dựtoán gói thầu để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức hợp đồng trọngói theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày26/6/2014 của Chính phủ. Theo đó, giá hợp đồng sẽ được khoán gọn cho nhà thầuthi công theo thiết kế, tiến độ và giá trúng thầu được duyệt. Giá trúng thầutrọn gói được duyệt đã bao gồm khoản chi phí dự phòng trượt giá và không vượtgiá dự toán gói thầu. Do vậy, trong giá gói thầu đấu thầu trọn gói phải bao gồmkhoản chi phí dự phòng trượt giá có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện, nênviệc xác định chi phí dự phòng này phải đảm bảo mức dự báo trượt giá phù hợpvới sự biến động của các yếu tố chi phí theo thời gian thực hiện gói thầu, nhằmtránh thất thoát lãng phí vốn đầu tư vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệuquả của nhà thầu. Bên cạnh đó, mỗi gói thầu lại có quy mô, tính chất, cơ cấu tỷtrọng các yếu tố chi phí, tiến độ và thời gian thực hiện khác nhau nên mức độtrượt giá của từng gói thầu cũng khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu này, việc xácđịnh chi phí dự phòng trượt giá phải được thực hiện theo từng gói thầu. Để thựchiện việc tính chi phí dự phòng trượt giá được phù hợp, Sở Xây dựng đã có hướngdẫn phương pháp xác định tại văn bản số 1221/SXD-KTXD ngày 26/9/2014. Tuynhiên, trong quá trình thực hiện một số chủ đầu tư và đơn vị tư vấn còn có khókhăn. Nhằm giúp việc tính toán xác định được khoản chi phí dự phòng trượt giátrong giá gói thầu ở mức phù hợp, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể theo trình tự vàphương pháp sau đây.

I. Trình tự thực hiện và phương pháp tínhtoán

1. Xác định các dữ liệu tính toán

1.1. Xác định độ dài thời gian thực hiện góithầu (T)

Độ dài thời gian thực hiện gói thầu tính theoquý hoặc năm. Đây là một trong các yếu tố quan trọng để tính toán mức độ trượtgiá của gói thầu. Việc xác định thời gian thực hiện gói thầu, phụ thuộc vào cácyếu tố: yêu cầu về tiến độ của việc đưa công trình vào sử dụng; quy mô, tínhchất và yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu; thời gian bố trí vốn cho gói thầu. Từcác yếu tố này, chủ đầu tư xem xét để xác định thời gian thực hiện gói thầu mộtcách phù hợp làm cơ sở cho việc xác định mức độ trượt giá theo thời gian. Thờigian thực hiện gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.2. Xác định tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư theo thờigian thực hiện gói thầu (theo quý hoặc năm), (Vt)

Thời gian thực hiện gói thầu từ một năm trởxuống thì thực hiện phân bổ theo quý. Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư căn cứ theo khảnăng bố trí nguồn vốn và giá trị khối lượng hoàn thành theo tiến độ dự báo ởtừng giai đoạn (theo quý hoặc năm). Tỷ lệ phân bổ vốn hàng quý hoặc năm có tácđộng đến trị số trượt giá chung nên chủ đầu tư cần xem xét việc phân bổ có cơsở đảm bảo sự phù hợp với thực tế.

1.3. Xác định giá trị dự toán gói thầu theo mặtbằng giá ở các thời điểm GXDt

Lập dự toán gói thầu theo mặt bằng giá ở thờiđiểm từng quý hoặc từng năm. Đối với trường hợp phân bổ vốn theo quý thì lậptối thiểu với 4 quý (trường hợp phân bổ vốn theo năm thì lập với tối thiểu với3 năm) liến kề ngay trước thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.4. Xác định mức độ biến động giá gói thầu bìnhquân theo thời gian (IXDbq)

- Xác định hệ số trượt giá thời điểm theo giátrị dự toán gói thầu của các quý (hoặc năm) liền kề, bằng cách lấy GXDtở thời điểm tính toán chia cho GXDt ở thời điểm liền trước.

- Xác định mức độ trượt giá từng thời điểm, bằngcách lấy hệ số trượt giá thời điểm trừ cho 1.

- Xác định mức độ biến động giá gói thầu bìnhquân theo thời gian (IXDbq) bằng cách tính bình quân số học của cácmức độ trượt giá từng thời điểm trên đây.

1.5. Xác định mức dự báo mức độ biến động giácủa gói thầu theo sự biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong thời gianthực hiện ngoài các yếu tố đã tính toán (ΔIXD)

Đối với những gói thầu xây lắp thông thường hiệnnay, ΔIXD có thể được dự báo là doyếu tố giá nhân công trên thị trường có sự biến động. Tuy nhiên với gói thầu cóthời gian thực hiện từ 01 năm trở xuống thì có thể không xét đến yếu tố này.

2. Tính toán tỷ lệ trượt giá.

Từ các dữ liệu đã xác định nêu trên, việc tínhchi phí dự phòng trượt giá được thực hiện theo Công thức (1) như sau:

T

GDP = ∑Vt{[1+ ( IXDbq )t ] - 1} + ΔIXD (1)

t=1

Trong đó:

- T : Độ dài thời gian thực hiệngói thầu (quý hoặc năm);

- t: số thứ tự quý hoặc năm phânbổ vốn thực hiện gói thầu ( t=1÷ T);

- Vt : Vốn đầu tư dựkiến thực hiện trong quý hoặc năm thứ t

- IXDbq: Mức độ biếnđộng giá gói thầu bình quân theo thời gian.

- ΔIXD : Mức dự báo về biến động của chi phí, giá cả ngoài mức đãtính toán như chi phí nhân công do giá thị trường thay đổi hoặc khi nhà nước điềuchỉnh mức tiền lương chung gây nên giá nhân công thị trường có biến động. Trongtrường hợp này, cần xác định tỷ trọng chi phí nhân công chiếm trong giá gói thầulập tại thời điểm tính toán và dự báo mức độ biến động chi phí nhân công trênthị trường trong thời gian thực hiện gói thầu theo công thức sau:

ΔIXD =

NC

x k (2)

GXD

Trong đó:

- NC: Chi phí nhân công trongdự toán giá gói thầu

- GXD: Giá dự toángói thầu;

- K: Tỷ lệ dự báo mức độ biếnđộng chi phí nhân công trên thị trường trong thời gian thực hiện gói thầu (%).

3. Xác định chi phí dựphòng trượt giá trong giá hợp đồng

Chi phí dự phòng trượt giá củagói thầu gồm hai yếu tố chi phí là dự phòng trượt giá, được xác định theo mứcđộ biến động giá thực tế theo thời gian và dự phòng dự báo mức độ biến động củacác yếu tố chi phí, giá cả. Hai yếu tố chi phí này đều mang tính dự báo về sự biếnđộng giá có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện gói thầu, nhằm tránh các rủiro. Vì vậy, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, trong quá trình thương thảo hợpđồng phải căn cứ vào mức độ biến động giá trên thực tế để vận dụng cho phù hợp,đảm bảo quản lý giá hợp đồng trọn gói một cách hợp lý và không vượt mức dự phòngđã tính toán trong giá gói thầu được duyệt.

II. Tổ chức thực hiện

1. Để tính toán chi phí dựphòng được phù hợp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn đểthực hiện làm cơ sở cho việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong quá trìnhthực hiện, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc xác định thời gian thựchiện gói thầu và phân bổ vốn đầu tư trong từng giai đoạn một cách phù hợp. Việctính toán xác định số liệu cụ thể, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn thựchiện.

2. Sở Xây dựng giúp cho các chủđầu tư và đơn vị tư vấn trong việc kiểm tra số liệu tính toán chi phí dự phòngtrong giá gói thầu theo yêu cầu để đảm bảo sự phù hợp. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng đề cùng xem xét và hướngdẫn cụ thể.

Các nội dung tính toán nêu trênđược minh họa bằng ví dụ kèm theo văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để BC);
- Lãnh đạo Sở;
- L­ưu: VT-KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Trần Hậu Thành