BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 246/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ.
(124 Nguyễn Chí Thanh – Đà Nẵng)

Trảlời công văn số 221/ĐMKTCN ngày 26/12/2007 của Công ty Điện máy và kỹ thuậtcông nghệ về việc xin giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ các quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2007;

Căncứ công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý nợthuế đối với những khoản nợ trước ngày 1/7/2007.

Đềnghị Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ liên hệ trực tiếp với cơ quan hảiquan, nơi doanh nghiệp còn nợ thuế để được giải quyết cụ thể.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An