BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2246/TCT-ĐTNN
V/v: xác định đối tượng được hưởng hoàn thuế TNDN và hạch toán ghi sổ kế toán

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)
(Địa chỉ: 254B, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn sốVSFN 07-014 ngày 16/04/2007 về việc xác định người hưởng hoàn thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) và hướng dẫn cách hạch toán ghi nhận sổ kế toán. Về vấn đềnày,Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 51 Nghị địnhsố 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtĐầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận và cáckhoản thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đangthực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Namđược hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế TNDN đã nộp của số lợi nhuận táiđầu tư.

Theo qui định nêu trên thì đối tượngđược hưởng số tiền thuế TNDN được hoàn do sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư làNhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn tại Công ty VMEP.

Số tiền thuế TNDN được hoàn trả thuộcsở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nên việc sử dụng số tiền này thuộc thẩm quyềncủa Nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng số tiền này chohoạt động của mình tại Việt Nam hoặc được chuyển ra nước ngoài (số tiền này khichuyển ra nước ngoài sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế chuyển lợi nhuận ranước ngoài). Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài thực hiện theo qui định của Ngânhàng nhà nước Việt Nam. Tùy theo mục đích sử dụng, Công ty phải hạch toán kếtoán theo qui định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyVMEP được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến