QUỐC HỘI KHÓA XIII
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/TTKQH-TH
V/v chuẩn bị phiên họp thứ 50 khóa XIII và phiên họp thứ 2, thứ 3 khóa XIV của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tổng Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng gửi tới đồng chí chươngtrình phiên họp thứ 50 (từ ngày 11 đến ngày 13-7-2016), phiên họp thứ nhất (ngày23-7-2016), phiên họp thứ 2 (từ ngày 15 đến ngày 18-8-2016) và phiên họp thứ 3(từ ngày 12 đến 16-9-2016) của Ủy ban thường vụ Quốc hội (xin gửi kèm theo).

Thừa ủy quyền Chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đềnghị đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phâncông các cơ quan chuẩn bị và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội những nội dungthuộc phạm vi trách nhiệm của Chính phủ; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Việnkiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanhtra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội,các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị và báo cáo Ủy ban thường vụQuốc hội những nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

Tài liệu phục vụ phiên họp (trừ phiên họp thứ nhất theo tàiliệu kỳ họp), mỗi loại 100 bản, đề nghị gửi đến Văn phòng Quốc hội (qua PhòngVăn thư, Vụ Hành chính - Phòng B1.A3, Nhà Quốc hội, Đường Độc lập, quận BaĐình, Hà Nội) trước ngày 4-7-2016 đối với phiên họp thứ 50, trước ngày 08-8-2016đối với phiên họp thứ 2; trước ngày 05-9-2016 đối với phiên họp thứ 3; riêngtài liệu phục vụ phiên họp của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đềnghị cung cấp theo yêu cầu của Hội đồng, Ủy ban.

(Đề nghị gửi kèm tệp (file) điện tử các tài liệu trên, trừtài liệu mật, đến địa chỉ: Phòng văn thư, Vụ hành chính, email: [email protected]à Trung tâm tin học, email: [email protected] để lập cơ sở dữ liệu điện tửtài liệu phục vụ phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên UBTVQH (để b/c);
- Lãnh đạo VPQH;
- Trợ lý và thư ký CTQH, các PCTQH;
- Các Vụ: III, TH, PL (VPCP);
- Các Vụ, cục, đơn vị trong VPQH;
- Lưu HC, TH;
- Số e-pas: 41827

TỔNG THƯ KÝ
Nguyễn Hạnh Phúc

PHIÊN HỌP THỨ 50

(Từ ngày 11 đến ngày 13/7/2016)

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hộikhóa XIV.

2. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình triểnkhai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 thángđầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

3. Cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hộikhóa XIV.

4. Cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát củaQuốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017.

5. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháplệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2016.

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định vềmột số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đốivới Thành phố Đà Nẵng.

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT, KHÓA XIV

(Ngày 23/7/2016)

1. Xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách PhóChủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và các Ủy viên của Hội đồng dântộc, các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội,Phó Tổng thư ký Quốc hội.

PHIÊN HỌP THỨ 2

(Từ ngày 15 đến ngày 18/8/2016)

1. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầuvề việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

2. Cho ý kiến về các dự án: Luật cảnh vệ; Luật Công an xã;Luật quy hoạch.

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụQuốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luậtcủa Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

4. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy banthường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam quy định chi tiết một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thườngvụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngânsách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toánngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ- UBTVQH11).

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí,định mức phân bổ chi thường xuyên.

PHIÊN HỌP THỨ 3

(Từ ngày 12 đến ngày 16/9/2016)

1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án: Luật về hội;Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản.

2. Cho ý kiến về các dự án: Luật phòng, chống tham nhũng(sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổvà công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật thủy lợi; Luậtquản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật chuyển giao công nghệ (sửađổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật du lịch (sửađổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật đường sắt (sửa đổi);

3. Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòaán nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo củaChính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thihành án và công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Việcthực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

5. Cho ý kiến về Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi); Pháplệnh giống vật nuôi (sửa đổi).

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điềukiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội.

7. Cho ý kiến về dự thảo Quy chế quy định về trình tự, thủtục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủyban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

8. Thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quyđịnh về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội,Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

7. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cượcđua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

8. Cho ý kiến về việc ban hành Hướng dẫn việc thành lập cáctiểu ban của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.