TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 246/TXNK-CST
V/v vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần hóa chất khoáng sản và xây dựng Hà Nội.
(Phòng 201A, Tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2715-CV/HCC ngày 11/3/2011 và công vănsố 2712-CV/HCC ngày 23/2/2011 của Công ty cổ phần hóa chất khoáng sản và xây dựng Hà Nội về việc áp mã và thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Amon Clorua, Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) ghi nhận vướng mắc của Côngty cổ phần hóa chất khoáng sản và xây dựng Hà Nội. Tổng cục Hải quan (Cục ThuếXNK) đang nghiên cứu trao đổi với các đơn vị liên quan và sẽ có công văn trả lời Công ty trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) thông báo để Công ty cổ phần hóa chất khoáng sản và xây dựng Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông