BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 246/UBCK-QLPH
V/v tăng cường sự minh bạch của các công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:Các công ty niêm yết

Hiệnnay có một số công ty niêm yết không thực hiện việc công bố thông tin đúng hạnvề các Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm. Nhiều công ty không có báo cáothường niên để cung cấp cho người đầu tư ý kiến nhận định đánh giá của Ban lãnhđạo về tình hình sản xuất, kinh doanh và quản trị công ty. Nội dung công bốthông tin các Báo cáo tài chính của một số công ty có nhiều thay đổi bất thườnggiữa các kỳ báo cáo, gây thắc mắc và bất bình cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đếnsự minh bạch của thị trường chứng khoán. Để khắc phục các vấn đề nêu trên, Ủyban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty niêm yết thực hiện nghiêm túc cáccông việc sau đây:

1.Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính hiện hành và các năm tiếptheo ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức đầu năm theo đúng quyđịnh tại Khoản 6, Điều 21 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho cáccông ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán.Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổđông, công bố thông tin ra thị trường đồng thời phải báo cáo Ủy ban Chứng khoánNhà nước, Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán.

2.Yêu cầu công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chínhhàng quý theo đúng các chuẩn mực kiểm toán và công bố ý kiến soát xét của tổchức kiểm toán cùng với việc công bố các Báo cáo tài chính quý theo quy địnhtại Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềviệc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.Trường hợp Báo cáo tài chính đã kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, công ty niêm yếtphải giải trình nguyên nhân, ảnh hưởng của các ý kiến ngoại trừ đến tình hìnhtài chính của công ty và nêu các biện pháp khắc phục.

4.Khẩn trương lập và công bố báo cáo thường niên 2008 theo mẫu đúng thời hạn quyđịnh (trước ngày 10/4/2009).

5.Những công ty đã vi phạm thời hạn công bố thông tin về Báo cáo tài chính định kỳphải khẩn trương chấn chỉnh công tác kế toán nhằm đảm bảo khắc phục sự chậmtrễ, đảm bảo công bố thông tin đúng thời hạn quy định. Mọi vi phạm sẽ bị xử lýnghiêm minh theo pháp luật.

Ủyban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty đại chúng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- SGDCK Tp. HCM, TTGDCK HN (để giám sát thực hiện)
- Lưu VP, Ban QLPH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Kim Liên