ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/UBDT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2013. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CPỦy ban Dân tộc khẩn trương chỉ đạo điều hànhxây dựng Kế hoạch hoạt động và dự toán ngânsách nhà nước của Ủy bannăm 2013 (Quyếtđịnh số 46/QĐ-UBDT và Quyết định số 47/QĐ-UBDT ngày 21/01/2013) cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

1. Tổ chức quántriệt Nghị quyếtsố 01/NQ-CP của Chínhphủ về về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tới toàn thể cánbộ, công chức trongỦy ban Dân tộc.

2. Chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướngChính phủ các chương trình, đề án, dự án để tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộcthiểu số trước hết là hoàn thành việc xây dựng các công trình xây dựng cơ bản:Điện, trường học, trạm y tế, chợ, công trình nước sạch các tuyến đường giaothông đến trung tâm các xã, thôn bản, thực hiện chương trình phát triển nông thôn mới ở vùng dân tộc. Đẩymạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồngbào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn. Tập trung giảiquyết tình trạng du canh du cư, di dân tự do, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, lương thực, triển khai hiệu quảcông tác định canh, định cư ở địa bàn dân tộc, miền núi. Nâng cấp kết cấu hạ tầngmiền núi, vùng đồng bào dân tộc, tiếp tục đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xãđặc biệt khó khăn. Tập trung giải quyết tình trạng đói nghèo, nâng cao mức sốngvà phát triển kinh tế - xã hội ở địaphương có đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tổ chức giáodục nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Đẩy mạnhphong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của đồng bào cácdân tộc tham gia quản lý, giáo dục, đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninhbiên giới, đi đôi với thực

…………

máy đi vào hoạt động với hiệu quả cao nhất đáp ứngmọi nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Tập trung việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chính sách cho vùng dân tộcthiểu số:

Hiện nay các chính sách dân tộc hầu hết đã hết hiệulực năm 2012 Ủy ban Dân tộc đã tham mưu xây dựng nhiều chính sách cho giai đoạn tiếp theochú trọng đến tính ổn định và dài hạn của chính sách tuy nhiên đến nay một số chínhsách vẫn chưa được ban hành hoặc đã ban hành nhưng chưa bố trí đủ nguồn lực nênviệc triển khai chính sách cho vùng đồng bào dân tộc bị gián đoạn.

Để đảm bảo sớm có những chính sách hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc đã chủ động làm việc các Bộ Kế hoạchĐầutư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ytế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh xã hội để rà soát cácchính sách đối với vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2011. Qua rà soátđã phát hiện những thiếu sót, yếu kém của các cơ chế, chính sách đầu tư kết cấuhạ tầng, phát triển sản xuất, giáo dục - đào tạo, xóa đói giảm nghèo, y tế, vănhóa... đối với dân tộc thiểu số và vùng miền núi, trên cơ sở đó đề xuất cácchính sách trong Kế hoạch công tác của Ủy ban năm 2013 và bố trí ngân sách để tổ chức thực hiện.

3. Đề xuất, tham mưu xây dựng chương trình, đề án,chính sách

Tham mưu xây dựng các chương trình, chính sách vừalà nhiệm vụ trọng tâm vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cơ quan Ủy ban Dân tộc. Nhiều năm qua, những chính sáchdo Ủy ban Dân tộc tham mưu đề xuất vớiĐảng, Nhà nước và Chính phủ đã phát huy những giá trị to lớn, góp phần quantrọng vào ổn định chính trị, an ninh quốcphòng, tạo đà tăng trưởng và phát triển kinhtế vùng dân tộc và miền núi. Tuy nhiên trước những đòi hỏi trong thời kỳ mới,đặc biệt là thời kỳ công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đấtnước với những tác động tiêu cực của mặt trái trong cơ chế thị trường, áp lựclạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn, thị trường tiền tệ chưa thực sự ổnđịnh, nhiều năm liên tiếp nền kinh tế gặp khó khăn, bối cảnh kinh tế thế giớidiễn biến phức tạp, khó lường cũng như những diễn biến phức tạp của sắc tộc vàtôn giáo trên thế giới cùng với sự phân hóagiàu nghèo nhanh trong đời sống xã hội, trước tình hình đó Ủy ban Dân tộc cần thực hiện tốt vai trò thammưu trong việc hoạch định, xây dựng chính sách nhằm phát huy tốt nhất thế mạnhcủa đất nước, đồng thời kiềm chế những mặt tiêu cực có thể xảy ra.

Trong năm 2013 Ủyban Dân tộc thực hiện nhiều đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

2.1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề ánChiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2011-2020được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013, để đảm bảo Chiến lượcsớm đi vào thực tiễn cuộc sốngỦy ban Dântộc đã khẩn trương bố trí kinh phí và bắt tay ngay vào việc xây dựng Chươngtrình hành động thực hiện Chiến lược.

2.2. Chuẩn các điều kiện cần thiết để nghiên cứutriển khai thực hiện Đề án xây dựng Họcviện Dân tộc:

Học việc Dân tộc có hai nhiệm vụ chính là nghiêncứu, đào tạo gắn với việc phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miềnnúi. Trong nhiều năm qua Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương chính sáchnhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho vùng dân tộc và miền núi. Tuy nhiên trước nhữngyêu cầu phát triển ngày cao, đặc biệt làsự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcthì nhu cầu nguồn nhân lực tại khu vực này càng trở nên bức thiết hơn bao giờhết. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Ủy ban Dân tộc đang tậptrung cao độ nhằm tổ chức thực hiện tốtcông tác này. Hiện nay Ủy ban Dân tộc đangphối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩntrương xây dựng và hoàn thiện đề án để sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miềnnúi giai đoạn 2012 - 2015 (CT135-III) sau khi được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt:

Chương trình 135 những giai đoạn trước là chủtrương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đápứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chươngtrình không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn,phát huy được sự sáng tạo, ý chí, nguồn lực của người dân toàn xã hội, góp phầnquan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng dân tộc và miền núi đặc biệtkhó khăn; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, tỷ lệđói nghèo giảm bình quân 5%/năm; trình độ dân trí được nâng lên, tập quán và kỹthuật sản xuất của đồng bào dân tộc có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa; tỷ lệ thôn, bản có điện, đường, lớp học,nhà văn hóa, công trình thủy lợi tăng lên; đội ngũ cán bộ cơ sở được đàotạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, điều hành phát triểnở địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở được tăng cường, an ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để đảm bảo Chính sách quan trọng nàykhông bị gián đoạn, đáp ứng mong mỏi của đồng bào vùng dân tộc thiểu số sớmđược tiếp tục hưởng những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Dân tộc đã tập trung trí tuệ, khẩntrương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách nàytrong năm 2013.

2.4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp mộtsố ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khókhăn giai đoạn 2012-2015;

2.5. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáodục cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt Chính sách đối với người có uytín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

2.6. Chủ động tham mưu một số chính sách đặc thù;ổn định dân cư; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít ngườigiai đoạn 2011 - 2020 như:

- Chính sách đầu tư hỗtrợ ổn định dân cư đối với đồng bào DTTS di cư tự do;

- Chính sách đặc thù hỗ trợ định canh, định cư chođồng bào các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn có nhiều núi đá thường xuyên bịảnh hưởng bởi thiên tai nặng nề;

- Đề án hỗ trợ pháttriển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2011 -2020;

- Dự án bảo tồn đối với các nhóm dân tộc ít người.

Ủy ban Dântộc xác định đây là những nhiệm vụ lớn, trọng tâm trong năm 2013, đòi hỏi tập trungsức lực, trí tuệ của tập thể Lãnh đạo Ủy bancũng như ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, cácchuyên gia nghiên cứu nhằm đảm bảo các căn cứ khoa học và thực tiễn khẳng địnhsự cần thiết thực hiện những nhiệm vụ nêu trên.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách

3.1. Công tác kiểmtra

Công tác kiểm trathực hiện chính sách là nhiệm vụ thường xuyên, chủ yếu trong quản lý nhà nướcvề công tác Dân tộc. Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, năm 2013 vànhững năm tiếp theo, Ủy ban Dân tộc sẽxây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức kiểm tra tại các địa phương trong cả nước để nắmbắt tình hình, kết quả, thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểusố.

3.2. Công tác thanh tra

Công tác thanh tra thực hiện chính sách đã và đang pháthuy những giá trị tích cực, làm cơ sở để cấpthẩm quyền đưa ra những biện pháp xửlý, uốn nắn kịp thời những bất cập trong việc tổchức triển khai thực hiện chính sách. Nếu thực hiện tốt công tác nàykhông những kịp thời ngăn chặn các vụ việc tiêu cực mà còn góp phần ổn định xãhội, giảm thiểu các vụ việc phức tạp có thể xảy ra. Ủy ban Dân tộc ý thức sâu sắc tầm quan trọng về công tác thanhtra và coi đây là khâu quan trọng không chỉ trong công tác thực hiện chính sáchmà còn có ý nghĩa to lớn trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc xâydựng và hoạch định chính sách, ngay trong năm 2013 Ủy banDân tộc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiệnNghị định mới thay thế Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủvề tổ chức và hoạt độngcủa Thanh tracông tác Dân tộc.

Ủy ban Dântộc xác định công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách là nhiệm vụ quantrọng, trong năm 2013 nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng chính sách mới, chỉnh sửa,bổ sung chính sách hiện hành. Tuy nhiên công tác này rất đặc thù, diễn ra trênđịa bàn rộng lớn, ở nhiều cấp, nhiều ngành, vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn.Do đó đòi hỏi phải được đầu tư nhiều công sức, đặc biệt là số lượng con người,kinh phí và phương tiện phục vụ thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay trong năm2013, Ủy ban Dân tộc đề xuất cơ chế đặcthù, đảm bảo tốt nhất về số lượng biên chế và kinh phí.

4. Hoạt động phối hợp

Trong những năm qua Ủyban Dân tộc đã thực hiện tốt việc phốihợp đối với các Bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng, thực hiện, kiểm tra và giám sát chính sách cho vùng đồng bàodân tộc thiểu số và miền núi, bằng việc ký kếtcác văn bản hợp tác hoạt động. Trong năm 2013 Ủyban Dân tộc tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợpvới các cơ quan và tăng cường, kinh phí cho các hoạt động này, cụ thể:

- Hội Đồng Dân tộc Quốc hội, Ban Dân vận Trungương: Phối hợp tổ chức hội thảo “Vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiệnchính sách phát triển sản xuất, xóa đóigiảm nghèo”;

- Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hội Nông dân Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyêntruyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng chocán bộ hội, đội, lực lượng thanh niên vùng dân tộc, miền núi khu vực Tây Nam bộ;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Hội thảo tập huấntuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật kếthợp tuyên truyền đảm bảo an ninh biên giới vùng dân tộc thiểu số, miền núiphòng chống ma túy cho cán bộ lực lượng biên phòng, cán bộ làm công tác dântộc, trưởng thôn, bản Tây Bắc (tổ chức tạiSơn La);

- Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch: Tổ chức kiểm tra nộidung bảo tồn và phát triển giá trị vănhóa các dân tộc thiểu số tại một tỉnh khu vực Đông Bắc; phối hợp tổ chức Ngày hội thể thao các dân tộc và Ngàyvăn hóa các dân tộc Việt Nam và hội nghị sơ kết2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ VHTTDL tại Hà Nội; phốihợp tổ chức liên hoan toàn quốc “Tiếnghát các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất”;

- Đài Truyền hình Việt Nam: Phối hợp tổ chức liên hoan toàn quốc “Tiếng hát các dân tộc thiểusố Việt Nam lần thứ nhất”;

- Đài Tiếng nói Việt Nam: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng phát thanh tiếng DTTS; phốihợp tổ chức liên hoan toàn quốc “Tiếng hát các dân tộc thiểu số Việt Nam lầnthứ nhất”;

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam Bộ: Tổchức Hội thảo phổ biến chính sách và tổ chứccác đoàn công tác liên ngành, để nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểusố và miền núi;

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Chương trình phối hợpcông tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2012 - 2020 vừa được ký kết, để thực hiệncác chương trình, dự án của Ủy ban Dântộc từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ;

- Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phối hợp tổ chức đoàn công tác đến cơ sở kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Hội nghị tổng kết5 năm chỉ thị 06/2008/CT-TTg tại cơ sở.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể:

Nhằm góp phần vào thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghịquyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉđạo, điều hành thực hiện kế hoạch pháttriểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm và thực hiện thành công nhiệmvụ công tác dân tộc năm 2013 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giải quyết nhữngkhó khăn bức xúc, bảo đảm vấn đề an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số, tạo tiềnđề vững chắc góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dântộc giai đoạn 2011 - 2016 và Chiến lược công tác dân tộc đến 2020. Với địnhhướng đó, Ủy ban Dân tộc tập trung nhữngnhiệm vụ cụ thể sau: (biểu Kế hoạch kèm theo)

Trên đây là các giải pháp chủ yếu của Ủy banDân tộc nhằm thực hiện Nghị quyết01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báocáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT. Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

KẾ HOẠCH

CỦA ỦY BAN DÂN TỘCTRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY07/01/2013
(Kèm theo Công văn 246/UBDT-KHTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc)

STT

Cơ quan chủ trì

Nội dung thực hiện

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình

1

UBDT

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Các Bộ, ngành, địa phương

Chương trình của Chính phủ

Quý IV- 2013

2

UBDT

Rà soát, ban hành các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2016

Các Bộ, ngành liên quan

Chương trình, chính sách (QĐ-TTg)

Quý I, II- 2013

3

UBDT

Chương trình 135 giai đoạn III (Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, thôn bản ĐBKK)

Bộ KH&ĐT, Bộ TC, các địa phương

Văn kiện Chương trình (QĐ-TTg)

Quý I-2013

4

UBDT

Xây dựng, hoàn thiện đề án thành lập Học viện Dân tộc gắn với đào tạo nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Bộ GD&ĐT, KH&ĐT, TC

Đề án (QĐ-TTg)

Quý IV - 2013

5

UBDT

Thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩmbáo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Các Báo, Tạp chí

Báo cáo

Định kỳ

6

UBDT

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2006/NĐ-CPvề tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác Dân tộc

Bộ Tư pháp, Thanh tra CP, VPCP

Nghị định CP

Quý IV- 2013

7

UBDT

Nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc

Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ

QĐ-TTg

Quý III- 2013

8

UBDT

Chính sách khuyến khích thu hút các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, đầu tư phát triển vào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ KH&ĐT, TC, UBND các tỉnh thành phố

QĐ-TTg

Quý I- 2013

9

UBDT

Tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, Chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn giai đoạn 2012- 2016

Bộ KH&ĐT, TC, NN&PTNT

QĐ-TTg

Quý I- 2013

10

UBDT

Chính sách hỗ trợ cho các Hộ cận nghèo, các Hộ đã thoát nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 - 2016 để đảm bảo thoát nghèo bền vững

Bộ KH&ĐT, TC, NN&PTNT

Đề án
(QĐ-TTg)

Quý II- 2013

11

UBDT

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp

QĐ-TTg

Quý III- 2013

12

UBDT

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủvề hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Bộ KH&ĐT, TC

QĐ-TTg

Quý II- 2013

13

UBDT

Xây dựng chính sách đầu tư hỗ trợ ổn định dân cư đối với đồng bào DTTS di cư tự do.

Bộ KH&ĐT, TC, NN&PTNT

QĐ-TTg

Quý II- 2013

14

UBDT

Đề án tăng cường hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Bộ KH&ĐT, TC, Ngoại giao

QĐ-TTg

Quý II- 2013

15

UBDT

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2011 - 2020

Bộ KH&ĐT, TC

QĐ-TTg

Quý I- 2013

16

UBDT

Dự án bảo tồn đối với các nhóm dân tộc ít người

Bộ KH&ĐT, TC

QĐ-TTg

Quý IV- 2013

17

UBDT

Đề án Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 cấp địa phương

Bộ TC, VH-TT&DL

QĐ-TTg

Quý IV- 2013

18

UBDT

Chính sách đặc thù hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn có nhiều núi đá thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai nặng nề

Bộ KH&ĐT, TC

QĐ-TTg

Quý I- 2013

19

UBDT

Sửa đổi Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 1342/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2020

Bộ KH&ĐT, TC

QĐ-TTg

Quý I- 2013

20

UBDT

Chính sách bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống cho vùng dân tộc thiểu số

Bộ KH&ĐT, TC, VH-TT&DL

QĐ-TTg

Quý I- 2013

21

UBDT

Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân tộc

Bộ KH&ĐT, Bộ TC

QĐ-TTg

Quý IV- 2015

22

UBDT

Đề án xây dựng bảng danh mục xác định tộc danh các Dân tộc Thiểu số Việt Nam, kiến nghị thẩm quyền công bố danh mục thành phần các Dân tộc Việt Nam.

Viện hàn lâm KHXH Việt Nam, Bộ KH&ĐT, Nội vụ, VH-TT&DL

QĐ-TTg

Quý IV- 2015

23

UBDT

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số ven đô thị, thị trấn, thị tứ

Bộ KH&ĐT, TC

QĐ-TTg

Quý IV- 2015