B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2460/TCHQ-TXNK
V/v dừng các biện pháp cưỡng chế và xóa tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: TổngCông ty Hàng hải Việt Nam.
(
1A Đào Duy Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 276/HHVN-KT ngày30/1/2015 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc dừng các biện pháp cưỡngchế và đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc. Tiếptheo các công văn số 12854/TCHQ-TXNK ngày 22/10/2014 và số 13873/TCHQ-TXNK ngày17/11/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xóa tiền chậm nộp thuế:

Theo quy địnhhiệnhành tại Điều 65 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ; khoản 20 Điều 1, Điều 2 Luậtsố 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bảnhướng dẫn luật thì trường hợp của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc không thuộcđối tượng được xóa tiền chậm nộp thuế.

2. Về việc dừng các biện pháp cưỡng chế:

- Khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013quy định:

“5. Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tụchải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp; tiền phạt của các lôhàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục;số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảolãnh theo quy định.”

- Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của BộTài chính quy định:

“1. Trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; Tạm dừngáp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan:

a) Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện phápcưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tạiĐiều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Quản thuế và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế;

b) Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡngchế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định.

2. Thủ tục, thẩm quyền giải quyết:

2.1. Đối với trường hợp nộp dần tiền thuế nợ thực hiện theoquy định tại Điều 39 Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 7 năm 2013 củaChính phủquy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảnlý thuế và Điều 132 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của BộTài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2.2. Trường hợp tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng m thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định:

a) Người nộp thuế bị cưỡng chế có văn bản đề nghị tạm dừngcưỡng chế gửi Cục Hải quan nơi phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế dừng làm thủ tụchải quan kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiềnchậm nộp, tiền phạt còn nợ;... ”

Đề nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Công ty Cổ phầnvận tải Biển Bắc thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để TổngCông ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên; - TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b) - Châu.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái