BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2461/BXD-HTĐT
V/v: Danh mục dự án đầu tưtheo hình thức BOT, BT - tỉnhNghệ An.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnhNghệ An

Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 6901/TT-UBNDT ngày 24/10/2007 của Uỷ bannhân dân tỉnh Nghệ An về danh mục các dự án gọi vốn đầu tư theo Hợp đồng BOT, BT, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 của Chính phủ về đầu tư theohình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyểngiao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao, các hợp đồng được ký kếtgiữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh côngtrình kết cấu hạ tầng.

Căn cứ các quyđịnh khác về xây dựngtại các Nghị định của Chính phủsố 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số 117/2007/NĐ-CPngày 11/07/2007 về sản xuất, cung cấpvà tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 về thoátnước đô thị và khu công nghiệp... quy định rõ việc xác định chủ đầu tư, chủ sở hữu trong các lĩnh vực có liênquan đến hoạt động xây dựng và vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nóitrên.

Đối với lĩnh vựccấp nước, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng trungtâm thương mại và khu du lịch là loại hình sản xuất, kinh doanh thuộc tráchnhiệm của chủ đầu tư là các doanh nghiệp tự đầu tư hoặc huy động vốn đầu tư.Trong trường hợp nguồn vốn doanh nghiệp còn hạn chế, các loại hình dự án nêutrên có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền huy động thông qua hình thứchợp đồng BOT, BT. Tuy nhiên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo các đơnvị có liên quan xác định rõ chủ sở hữu sau khi bàn giao công trình. Ngoài ra,các loại hình trên cũng có thể áp dụng hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh- sở hữu (BOO) đối với một phần hoặc toàn bộ công trình.

Đối với lĩnh vựcthoát nước và xử lý nước thải đô thị sử dụng vốn ngân sách, chủ sở hữu và chủđầu tư công trình thoát nước là chính quyền đô thị có thể giao cho đơn vị thoátnước quản lý, thực hiện dự án. Đơn vị, doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tưkinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị mới là chủ đầu tưcông trình thoát nước trên địa bàn được giao quản lý.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nghiên cứu, chỉ đạo cácđơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
-
Bộ Kế hoạch & Đầu tư
- Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An
- Lưu VP, HTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính