BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2463/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 4981/CT-TTHT ngày 26/11/2014 của Cục Thuế TPĐà Nẵng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất củaTrường Trung cấp Nghề Công Nghiệp Tàu Thủy III. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1,khoản 4 Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 quyđịnh về giải thích từ ngữ như sau:

“1. Tổ chức tíndụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tàichính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

4. Tổ chức tíndụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một sốhoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửicủa cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổchức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tàichính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác...”

Căn cứ Điều 68Chương IV Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm, nhưsau:

“Điều 68. Xử lýtài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợpkhông có thỏa thuận về phương thức xử lý

1. Trong trườnghợp không có thỏa thuận về phương thức xửlý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì các tàisản này được bán đấu giá…"

Căn cứ Điều 28,30, 31 Mục 4 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010 về đăng ký giao dịchbảo đảm quy định trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyềnsử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ Thông tưliên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 hướng dẫn một số vấnđề về xử lý tài sản bảo đảm.

Căn cứ điểm akhoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quyđịnh về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

"…- Bán tàisản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiệntheo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.

…"

Theo nội dungtrình bày, Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Tàu Thủy III (Trường III) có vayCông ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy (Công ty VFC) để mua tài sản làquyền sử dụng đất Lô số 9 đến lô số 18, khu B2-3, mặt tiền đường Nguyễn TấtThành, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP ĐàNẵng và tài sản này được thế chấp cho Công ty VFC. Trường III đang ngừnghoạt động để giải thể theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Côngnghiệp Tàu Thủy Việt Nam và có ủy quyền cho Công ty VFC bán đấu giá tài sản làquyền sử dụng đất nêu trên, nguồn tiền thu được từ việc bán tài sản chuyển vàotài khoản của Công ty VFC để trả nợ.

Căn cứ hướng dẫntrên và tài liệu gửi kèm công văn số 4981/CT-TTHT nêu trên, đề nghị Cục Thuế TPĐà Nẵng xác định việc Công ty Tài chínhTNHH MTV Công nghiệp Tàu Thủy bán tài sản là quyền sử dụng đất của Trường IIInêu trên có thuộc trường hợp là bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tíndụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để thựchiện thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trảlời Cục Thuế TP Đà Nẵng được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn