BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/BGDĐT-CTHSSV
V/v triệu tập lớp tập huấn triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” toàn quốc năm 2010

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chứclớp tập huấn triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, họcsinh tích cực” cho các cán bộ, giáo viên phụ trách bậc học Mầm non và Tiểu học cácsở giáo dục và đào tạo toàn quốc năm 2010.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đẩy mạnh việc thực hiện phong tràothi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trườngmầm non và phổ thông năm học 2010 - 2011.

- Cung cấp các kiến thức, kỹnăng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cốt cán về mộtsố nội dung của phong trào thi đua để có thể tập huấn lại trong các lớp tậphuấn hè ở địa phương.

- Tăng cường giao lưu học hỏi,trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục trong cảnước.

II. NỘI DUNG

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lýphong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trongtrường mầm non và tiểu học.

- Hướng dẫn việc tích hợp nộidung giảng dạy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học bậc mầm non vàtiểu học.

- Hướng dẫn việc hát dân ca, tổ chứctrò chơi dân gian trong trường học.

- Hướng dẫn việc giảng dạy giáodục kỹ năng sống cho học sinh.

III. ĐỐI TƯỢNG TRIỆU TẬP

- Các cán bộ phụ trách phongtrào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (hoặc giáoviên) ở bậc Mầm non và Tiểu học. Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo cử 03 cán bộtham gia bao gồm: 01 cán bộ phụ trách Phong trào thi đua, 01 cán bộ phụ tráchphong trào ở bậc Mầm non và 01 cán bộ phụ trách ở bậc Tiểu học (nếu Sở Giáodục và Đào tạo cử trên 3 cán bộ tham gia lớp tập huấn cần đăng ký trước với Bantổ chức).

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chứccho các cán bộ đi theo đoàn để tiện đón tiếp và xếp lớp, các đồng chí học viênmang theo trang phục biểu diễn, nhạc cụ tiêu biểu, các tài liệu, băng đĩa hìnhvề dân ca, trò chơi dân gian tiêu biểu của địa phương mình (nếu có) vàchuẩn bị tổ chức các trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật của địa phương(hoặc khu vực) mình để sử dụng trong lớp tập huấn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 8 - 12/6/2010.Khai mạc: 8h00 ngày 8/6/2010. Ban tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14h00 ngày7/6/2010.

2. Địa điểm: Đoàn an điềudưỡng 295, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Các học viên có nhu cầu chỗ ăn,nghỉ đề nghị liên hệ: Điện thoại: 0313.861.295, Fax: 0313.862.297.

V. KINH PHÍ

- Nhận được công văn này, đềnghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai, cử tham gia lớp tập huấn.

- Đơn vị cử người tham gia lớptập huấn thanh toán cho học viên chế độ ăn, nghỉ, đi lại, tham quan học tậpthực tế, tiền tài liệu và các chi phí khác theo Quy định của Bộ Tài chính.

Mọi chi tiết nếu cần xin liên hệVụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, HàNội. ĐT/Fax: (04) 3868.1598, email: [email protected], Đtdd: 0912.140.358.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT Trần Quang Quý (để b/c);
- Vụ GDMN, Vụ GDTH (để phối hợp);
- Lưu VP, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh