Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 2464/LĐTBXH-TL NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀVIỆC CÁC THÔNG SỐ
TÍNH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2001

Kính gửi: Cục hàng không dân dụng Việt Nam

Trả lời Công văn số 1022/CHK-TCCB ngày 23/7/2001 của cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ghitại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Năm 2001, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm địnhvà giao cho Cục hàng không dân dụng Việt Nam quyết định đơn giá tiền lương năm2001 đối với 4 đơn vị thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam với các thông sốsau:

Số
TT

Đơn vị

Mức lương tối thiểu (đ/tháng)

Hệ số lương CBCV b/q

Hệ số các khoản phụ cấp b/q

Lao động mức (người)

1

Cụm cảng Hàng không miền Bắc

475.000

3,2

0,504

1.653

2

Cụm cảng Hàng không miền Trung

436.542

3,2

0,5

8.34

3

Cụm cảng Hàng không miền Nam

478.800

3,2

0,5

1.819

4

Trung tâm quản lý bay DDVN

443.730

3,6

0,7

1.692

Riêng số lao động định mức ở đây là để xác định tiền lươngkhông phải là số lao động để các đơn vị tuyển dụng vào. Việc tuyển dụng phảicăn cứ vào nhu cầu công việc. Cục cần chỉ đạo các đơn vị sắp xếp sử dụng laođộng hợp lý, bảo đảm đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, không có nhu cầu thìkhông tuyển thêm lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Cục Hàngkhông dân dụng Việt Nam được biết.