BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “tu bô tăng áp” và “ruột tu bô tăng áp”

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái
(Tầng 16, Tòa nhà Plaschem – 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 18/PT-VP ngày24/5/2011 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc phân loại và xác định thuế suấtthuế nhập khẩu đối với mặt hàng “Tu bô tăng áp” và “Ruột tu bô tăng áp” sử dụngcho máy thi công xây dựng, xe tải nhỏ và động cơ tàu thủy, máy phát điện, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại hàng hóa phải căn cứvào các tài liệu kỹ thuật và tính chất, cấu tạo của hàng hóa thực tế nhập khẩu.Tuy nhiên, Công ty không gửi kèm các tờ khai hải quan, tài liệu kỹ thuật, hìnhảnh các mặt hàng… Vì vậy, Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sở để trả lời theo đềnghị của Công ty. Đề nghị Công ty tìm hiểu hướng dẫn việc phân loại hàng hóa,áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Thông tư số 49/2010/TT-BTCngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính và liên hệ với các Chi cục Hải quan nơi Công tylàm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Công nghiệp Phú Thái biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang