VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2464/VPCP-KTTH
V/v kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng (công văn số 1745/UBND-KTĐN ngày 02 tháng 4 năm 2010) vềviệc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của Côngty TNHH H&H tại khách sạn Pearl River, Văn phòng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiếnchỉ đạo về việc bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng củaCông ty TNHH H&H tại công văn số 1596/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 3 năm 2010.Đề nghị Bộ Tài chính thông báo cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và doanhnghiệp thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănnêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: KH&ĐT, Công Thương, VH, TT&DL, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; Các Vụ: TH, QHQT, Cổng TTĐT, TKBT, NC;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng