BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ
PHỤ NỮ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2465/BGTVT-TCCB
V/v hướng dẫn hoạt động năm 2013

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: BanVì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ công văn số 06/UBQG-VP ngày 30/01/2013 hướngdẫn hoạt động năm 2013 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;Căn cứ Kế hoạch hành động số 2007/BGTVT-TCCB ngày 07/4/2011 của Bộ Giao thôngvận tải về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giao thông vận tải(giai đoạn 2010 - 2020); để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng đượcnâng cao chất lượng và hiệu quả, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Giao thông vậntải đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thôngvận tải tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm năm 2013 sau:

1. Tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cùng cấptrong việc chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009của Chính phủ về ban hành Chưong trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghịquyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 55/KL-TW ngày18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TWngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X, với các công việc cụ thể là:

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ chủ động tham gia,tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cùng cấp trong việc xây dựng và thực hiện côngtác quy hoạch cán bộ nữ theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của BanTổ chức Trung ương và công văn số 33/GTVT-TCCB ngày 03/01/2013 của Bộ Giaothông vận tải.

- Tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùngcấp xây dựng và thực hiện chính sách đặc thù để tạo cơ hội cho phụ nữ pháttriển, như: chế độ hỗ trợ khi cán bộ nữ đi học, trong luân chuyển cán bộ lãnhđạo, quản lý ở đơn vị mình. Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉtiêu của Chiến lược, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015;thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, Kế hoạch hànhđộng về bình đẳng giới vào Chương trình công tác của đơn vị và trong các chươngtrình, dự án... liên quan khác.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nângcao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đó là:

- Tổ chức, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quantuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước, Kết luận số 55/KL-TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư vềcông tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kếhoạch hành động số 2007/BGTVT-TCCB ngày 07/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về bìnhđẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giao thông vận tải (giai đoạn 2010 -2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách thiết thực, phù hợp với từngđơn vị, từng nhóm đối tượng. Tập trung nâng cao nhận thức về bình đẳng giới chocác cấp lãnh đạo và nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viênthông qua các chương trình, các chiến dịch truyền thông tại cộng đồng; khuyếnkhích các đơn vị xây dựng và lắp đặt các cụm pano, áp phích, tranh cổ động vềbình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, lồng ghép việc tuyên truyền về tiếnbộ của phụ nữ với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩylùi tư tưởng định kiến giới là nguyên nhân làm gia tăng về chênh lệch tỷ sốgiới tính khi sinh, chú trọng tuyên truyền nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạngbạo lực trên cơ sở giới, trong đó có vấn đề xâm hại tình dục đối với phụ nữ vàtrẻ em...

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để rà soát,kiểm tra và kiến nghị loại bỏ những thông tin, hình ảnh, kiến thức... mang địnhkiến giới, phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

- Khuyến khích các đơn vị xây dựng và tổ chức cáchoạt động tuyên truyền thông qua việc thành lập các Câu lạc bộ bình đẳng giới.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vì sự tiếnbộ của phụ nữ cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp và các đơnvị trực thuộc.

3. Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ củaphụ nữ

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị xây dựngkế hoạch kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụnữ ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới. Nội dung kiểm tra tập trung vào việctham gia xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giớicủa đơn vị; việc tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày27/4/2007 của Bộ Chính trị, Kế hoạch hành động số 2007/BGTVT-TCCB ngày07/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữngành Giao thông vận tải (giai đoạn 2010 - 2020); Luật Bình đẳng giới, LuậtPhòng, chống bạo lực gia đình và pháp luật, chính sách đối với phụ nữ.

Kết quả kiểm tra cần được tổng hợp, đánh giá trongbáo cáo tổng kết năm của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó làm rõ những ưuđiểm, tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tạicác đơn vị trực thuộc, cấp dưới và đề xuất những kiến nghị, giải pháp để khắcphục những tồn tại, vướng mắc đó.

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Giao thông vận tải tổchức kiểm tra 1 số đơn vị theo hướng dẫn của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ củaphụ nữ Việt Nam. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo (theo mẫu Báo cáogửi kèm) và bố trí thời gian làm việc phù hợp (sẽ có kế hoạch cụ thể sau).

4. Công tác tổ chức và chế độ thông tin, báo cáo

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cơ quan, đơn vị kiệntoàn chủ động (nếu cần) để đủ nhân sự thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức đánh giá tình hình tổ chức và hoạt độngvì sự tiến bộ phụ nữ ở từng cấp, từ đó đưa ra những giải pháp kiện toàn nângcao hiệu quả hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tế; thực hiện việc sinhhoạt theo định kỳ hoặc đột xuất (khi cần).

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị xây dựngvà nộp các báo cáo định kỳ về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (theo mẫu Báocáo gửi kèm) và gửi về Bộ Giao thông vận tải trước 05/6/2013 đối với Báocáo sơ kết 6 tháng đầu năm và trước 01/12/2013 đối với Báo cáo tổng kếtnăm. Ngoài ra, đảm bảo chế độ thông tin thường xuyên với Ban Vì sự tiến bộ củaphụ nữ Bộ Giao thông vận tải.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặccác vấn đề mới phát sinh, đề nghị thông tin về Thường trực Ban Vì sự tiến bộcủa phụ nữ Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giaothông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - TPHà Nội, điện thoại 043.8223468; email: hapts@mt.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBQG VSTBPN VN (để b/c);
- Thành viên Ban VSTBPN (để phối hợp);
- Công đoàn GTVTVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB (SH).

TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT
Nguyễn Văn Công

Báo cáo sơkết/tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ nữ
(mẫu đính kèm công văn 2465/BGTVT-TCCB 26/3/2013 của Ban VSTBPN BộGTVT)

ĐƠN VỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

….., ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO SƠKẾT/TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGVÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

I. Sơ lược đặc điểm tình hình của đơn vị trongnăm 2013

Số lượng cán bộ công chức, viên chức, người laođộng nữ toàn đơn vị:.. ; nữ chiếm: .... % trên tổng cán bộ, công chức, viênchức, người lao động của đơn vị.

II. Việc triển khai các nhiệm vụ của Ban vì sựtiến bộ của phụ nữ của đơn vị

1. Tổ chức bộ máy của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ(Ban VSTBPN)

- Tình hình kiện toàn Ban VSTBPN và cơ cấu tổ chứccủa Ban.

- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động củaBan VSTBPN.

- Việc thành lập Ban VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc

- Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

- Kinh phí cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ vàbình đẳng giới.

2. Về hoạt động của Ban VSTBPN.

2.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳnggiới và tiến bộ của phụ nữ:

- Các hình thức tuyên truyền đã triển khai

- Số lượng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn đãtổ chức

- Tỷ lệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức namvà nữ tham gia các lớp tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

- Đánh giá sơ bộ kết quả công tác tuyên truyền, tậphuấn

2.2. Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ củaphụ nữ tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Số lượng đơn vị được kiểm tra hàng năm

- Những vấn đề phát hiện được qua công tác kiểm trađã được Bộ, ngành chủ động giải quyết

- Đánh giá sơ bộ tác động của công tác kiểm tra

2.3. Vai trò của Ban VSTBPN trong công tác tham mưucho Lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ vì sự tiến bộ của phụ nữ và bìnhđẳng giới.

- Những hoạt động phối hợp thực hiện công tác bìnhđẳng giới và tiến bộ của phụ nữ đã được đơn vị triển khai. Những khó khăn, tồntại.

- Những nội dung tham mưu của Ban VSTBPN đối vớilãnh đạo đơn vị.

- Đánh giá vai trò tham mưu của Ban VSTBPN trongviệc thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

III. Việc triển khai các hoạt động bình đẳnggiới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành

1. Vai trò chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ về bìnhđẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

2. Những vấn đề giới nổi cộm trong lĩnh vực quản lýnhà nước của ngành hiện nay và hướng khắc phục những vấn đề đó.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lượcquốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị …

IV. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Chiếnlược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình quốc giavề bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

1. Việc phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động vềbình đẳng giới (KHHĐ) giai đoạn 5 năm/10 năm và hàng năm của đơn vị.

2. Những biện pháp đã được tiến hành nhằm triểnkhai, thúc đẩy việc thực hiện KHHĐ.

3. Việc lồng ghép các chỉ tiêu của KHHĐ vào Chươngtrình công tác, kế hoạch, dự án... của Bộ, ngành.

4. Kết quả sơ bộ việc thực hiện các mục tiêu, chỉtiêu của KHHĐ năm 2011.

5. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiệnChiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới.

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

1. Kết quả công tác cán bộ nữ của đơn vị: tỷ lệ nữtham gia cấp ủy Đảng; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; tỷ lệ Đảng viên nữ...

2. Những chính sách của đơn vị cho việc phát triểnđội ngũ cán bộ nữ,

3. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải phápđược nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ.

4. Những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ nữcủa đơn vị.

VI. Kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới và cácvăn bản hướng dẫn thi hành

1. Tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng,luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ vàbình đẳng giới.

2. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đã đượcBộ, ngành thực hiện.

3. Việc thực hiện lồng ghép giới trong quá trìnhxây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnhvực phụ trách.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thựchiện pháp luật về bình đẳng giới.

VII. Đánh giá khái quát

1. Mặt được

2. Mặt hạn chế

3. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân

VIII. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạtđộng VSTBPN

Nơi nhận:

Lãnh đạo đơn vị(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEOBÁO CÁO

TỔNG HỢP KẾT QUẢTHỰC HIỆN CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH GTVT

TT

Chỉ tiêu (thống kê chỉ tiêu nữ trên tổng số nam và nữ

Nhiệm kỳ trước

Nhiệm kỳ hiện tại

So với Chiến lược quốc gia về BĐG

Quy hoạch

Số Nữ (người)

Tổng số (nam-nữ)

Tỷ lệ (%)

Số Nữ (người)

Tổng số (nam-nữ)

Tỷ lệ (%)

Tăng (%)

Giảm (%)

Nhiệm kỳ hiện tại

Nhiệm kỳ tới

số Nữ (người)

Tổng số (nam-nữ)

Tỷ lệ

(%)

Số Nữ (người)

Tổng số (nam-nữ)

Tỷ lệ (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

1

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn đơn vị

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn đơn vị

2

Số Iượng nữ tham gia cấp ủy

Bí thư

Phó Bí thư

Ban Thường vụ đảng bộ

Ban Chấp hành đảng bộ

3

Số lượng nữ tham gia lãnh đạo quản lý

+ Bộ trưởng và tương đương

+ Thứ trưởng và tương đương

+ Vụ trưởng và tương đương

+ Phó Vụ trưởng và tương đương

+ Trưởng phòng và tương đương

+ Phó Trưởng phòng và tương đương

4

Số lượng đảng viên nữ

5

Số lượng cán bộ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

6

Số lượng cán bộ nữ có trình độ tiến sỹ *

7

Số lượng cán bộ nữ có trình độ thạc sỹ **

8

Số lượng cán bộ nữ có trình độ Đại học ***

9

Số lượng cán bộ nữ có trình độ Cao đẳng ****

Ghi chú:

Cột A: Số thứ tự các nội dung cần thống kê

Cột B: Nội dung các chỉ tiêu cần thống kê

Cột C, F, L, O: Thống kê số lượng cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động nữ

Cột D, G, M, P: Thống kê số lượng cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động nam và nữ

Cột E, H, N, Q: Tỷ lệ phần trăm cán bộ, công chức,viên chức, người lao động nữ trong tổng số cán bộ nam và nữ

Cột I, K: So sánh tỷ lệ phần trăm kết quả đạt đượccủa cơ quan so với chỉ tiêu quy định trong Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn2011-2020

* Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ tiến sỹso với cán bộ nam có trình độ tiến sỹ

** Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ thạc sỹso với cán bộ nam có trình độ thạc sỹ

*** Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ đại họcso với cán bộ nam có trình độ đại học

**** Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ caođẳng so với cán bộ nam có trình độ cao đẳng