BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2465/BNN-KHCN
V/v: đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 98/KHLN-KH ngày08 tháng 3 năm 2011 về việc đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm và phiếu đề xuấtdự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước năm 2012“Phát triển gây trồng vùngnguyên liệu, chế biến và sử dụng dầu Sở tại Việt Nam” của Viện Khoa học Lâmnghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án “Phát triển gây trồng vùng nguyên liệu, chế biến vàsử dụng dầu Sở tại Việt Nam” được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triểnkết quả đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềcây Sở: “Nghiên cứu bổ sung một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm tạo rừngSở để cung cấp nguyên liệu cho chế biến dầu thực phẩm và kết hợp phòng hộ”(1998-2004) và “Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sởthâm canh cho vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ” (2006-2010) do ViệnKhoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì, đã được hội đồng KHCN cấp Bộ nghiệm thu.Qua đánh giá bước đầu cho thấy: cây Sở là cây sống lâu năm, có khả năng thíchnghi cao và biên độ sinh thái rộng, được gây trồng trên nhiều vùng sinh thái ởnước ta. Có nhiều giống Sở cho năng suất cao, hàm lượng, chất lượng dầu tốt;Rừng Sở già cỗi, thoái hóa đã được nghiên cứu phục tráng bằng kỹ thuật ghép đổitán rất có triển vọng, chồi ghép đạt tỷ lệ sống cao, rút ngắn thời gian ra quả;Đồng thời, đề tài cũng đã xây dựng được công thức trồng rừng Sở thâm canh bằngnguồn giống chọn lọc và các biện pháp kỹ thuật chăm sóc làm tăng khả năng sinhtrưởng và năng suất của hạt Sở. Để tiếp tục hoàn thiện công nghệ, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn xét thấy đề xuất để thực hiện dự án “Pháttriển gây trồng vùng nguyên liệu, chế biến và sử dụng dầu Sở tại Việt Nam”của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Bộ Khoahọc Công nghệ và Môi trường xem xét để đưa dự án vào kế hoạch thực hiện năm2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện KH Lâm nghiệp VN;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng