BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2465/TCHQ-GSQL
V/v: xác định ranh giới khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

-Cục Quản Lý Xuất Nhận Cảnh
-Cục Hàng Không Việt Nam

Phúc đáp công văn số 127/A18 (P1) ngày 24/04/2006 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc xác định ranh giới khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế, Tổng cục Hải quan thấy ranh giới khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế gồm 02 loại ranh giới khu vực quá cảnh sau:

1) Ranh giới khu vực quá cảnh trong nhà ga Cảng hàng không quốc tế:

Nhất trí về nguyên tắc, xác định ranh giới khu vực quá cảnh trong nhà ga Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất là giới hạn trong phạm vi trước khu vực Công an cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh và sau khu vực Công an cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh.

2) Ranh giới phạm vu khu vực quá cảnh tại các Cảng hàng không quốc tế:

Đối với trường hợp khách quốc tế quá cảnh qua Việt Nam để đi tiếp nước thứ 3 (bao gồm khách đi theo đoàn, khách đi lẻ, khách chuyển tiếp nội địa) nếu rời khỏi khu vực quá cảnh trong nhà ga Cảng hàng không quốc tế để vào nội địa tham quan, du lịch hoặc vì lý do khách quan như kéo dài chuyến bay, hoãn chuyến bay khách quá cảnh phải nghỉ tại khách sạn do Cục Hàng không chỉ định hoặc khách quá cảnh bị đau ốm, tai nạn… Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm việc cụ thể với Cục Hàng không Việt Nam để xác định cụ thể phạm vi khu vực quá cảnh tại các Cảng hàng không quốc tế nhằm phục vụ công tác quản lý của các ngành liên quan (đây cũng là nội dung đã thống nhất tại cuộc họp do Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì năm 2004).

Tổng cục Hải quan xin trao đổi nội dung trên với Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An