BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2465/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy cào đá

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần xây dựng Đức Phát.
(Số 33, ngõ 292 Đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV-NKTB ngày 20/05/2011 của Công tycổ phần xây dựng Đức Phát về việc phân loại mặt hàng máy cào đá bánh xích nhậpkhẩu từ Trung Quốc. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hồ sơ, tài liệu công ty cung cấp không đủ căn cứ phânloại hàng hóa quy định tại Điều 6 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010của Bộ Tài chính nên, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở trả lời.

Đề nghị công ty nghiên cứu Thông tư nói trên tại website: www.mof.gov.vnhoặc liên hệ trực tiếp với chi cục Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để đượchướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần xây dựng ĐứcPhát được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang