VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2465/VPCP-KTN
V/v tổng thầu hạng mục công trình cung cấp than, vật liệu rời cho các nhà máy điện, xi măng, phân bón

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Xétđề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (công văn số 827/TKV-CK ngày 24 tháng 02 năm 2009 và số 1577/TKV-CK ngày 30 tháng 3 năm2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1866/BKH-KTCN ngày 23tháng 3 năm 2009), Công Thương (công văn số 2200/BCT-CNNg ngày 17 tháng 3 năm2009), Xây dựng (công văn số 471/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 3 năm 2009) về việc tổngthầu hạng mục công trình cung cấp than, vật liệu rời cho các nhà máy điện, ximăng, phân bón, …. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

GiaoBộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, đánh giá kết quả thực hiện EPC củaTập đoàn TKV ở dự án băng tải ống Mạo Khê – Bến Cân khi dự án hoàn thành, đềxuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH; KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý