BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/BKHCN-CNC
V/v xây dựng đề cương đăng ký các hoạt động, nhiệm vụ sẽ triển khai để thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Điện Biên

Ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai hoạt động, các đề xuất, kiến nghị bộ, ngành, địa phương và cơ quan mình, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đtổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ KH&CN đề nghị Quý Cơ quan đăng ký các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể dự kiến cần thực hiện để hoàn thành các nội dung công việc được giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg theo Phụ lục gi kèm Công văn này và gửi về Bộ KH&CN số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (qua Vụ Công nghệ cao) trước ngày 8/8/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Quang Lịch, chuyên viên Vụ Công nghệ cao, ĐT: 0912.969.351, email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Đại Dương

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ CÁC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ SẼ TRIỂN KHAI ĐỂ THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO TẠI CHỈ THỊ 16/CT-TTg NGÀY 04/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(Ban hành kèm theo Công văn số 2466/BKHCN-CNC ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Các nội dung được giao tại Chỉ thị 16/CT-TTg

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tên các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian thực hiện

Kết quả dự kiến

1

Tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, kinh doanh công nghệ mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin - truyền thông trong phạm vi cả nước, bảo đảm an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông chú trọng hoàn thiện mạng truyền thông di động 4G, bảo đảm cung cấp dịch vụ ổn định trong toàn quốc từ năm 2018; có chính sách tiếp cận, nghiên cứu và phát triển 5G, đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Tập trung phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông có vai trò then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên, chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí, truyền thông định hưng dư luận, giúp cho các tổ chức và người dân, có nhận thức đúng về của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Triển khai có kết quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

5

Tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ Khoa học và Công nghệ

6

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hệ Tri thức Việt số hóa”

Bộ Khoa học và Công nghệ

7

Kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về Toán học, Vật lý, Khoa học cơ bản; các chương trình Đổi mới công nghệ, Phát triển công nghệ cao, Sản phẩm quốc gia, Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Công nghiệp sinh học....

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

8

Cung cấp kịp thời thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành mình để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Tổ chức lựa chọn, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017 để xem xét, chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển.

Các Bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Khoa học và Công nghệ

11

Thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017 - 2018. Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ 4.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Đổi mới đào tạo, dạy nghề trong hệ thống các trường đào tạo nghề theo hướng phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của Cách mạng công nghiệp thứ 4.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ti cơ cấu thị trường lao động, an sinh xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách về thuế, tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến khác. Tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện triệt đnghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam,

Bộ Tài chính

15

Nghiên cứu, đánh giá xu hướng vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở chỉ đạo các bộ, ngành địa phương xây dựng các nhiệm vụ, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, vùng địa phương.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16

Nắm bắt các xu thế phát triển khoa học và công nghệ; chủ trì, tổ chức triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ mũi nhọn, tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; trong đó bao gồm các nghiên cứu về công nghệ thông tin, vật lý, sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu,...

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

17

Rà soát, quy hoạch phát triển vùng, địa phương; đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; rà soát các sản phẩm, lựa chọn sản phẩm chủ lực, phù hp để tập trung đầu tư phát triển.

Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

18

Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao: xây dựng thí điểm mô hình thành phthông minh, đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

19

Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao: Thí điểm phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ đến người dân qua điện thoại di động.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

20

Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao: Triển khai mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh hướng ti quy mô sản xuất hàng hóa có sản lượng và chất lượng cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam