BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/BXD-HĐXD
V/v thay đổi thiết kế xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Ban quản lý dự án phát triển cơ sởhạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trả lời văn bản số 212/BQLDA-KTH ngày 09/10/2013 của Banquản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc hướngdẫn quy trình thực hiện thay đổi thiết kế xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩmđịnh và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình thì các công trình xây dựng khiđiều chỉnh thiết kế do thay đổi về: địa chất công trình, tải trọng thiết kế,giải pháp kết cấu, vật liệu chính của kết cấu chịu lực chính, biện pháp tổ chứcthi công làm ảnh hưởng tới an toàn chịu lực, làm vượt tổng mức đầu tư được phêduyệt của công trình thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư thẩmđịnh và phê duyệt lại.

Trường hợp khi thi công công trình có phát sinh hoặc điềuchỉnh do yêu cầu thực tế nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1,Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2013/TT-BXD nêu trên thì chủ đầu tư tự tổ chứcthẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

2. Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình thì chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng bao gồm cả chi phí giámsát tác giả. Vì vậy, hợp đồng tư vấn thiết kế công trình xây dựng bao gồm cảgiám sát tác giả, các bên trong hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đúng các nộidung hợp đồng ký kết và quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dựán phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nghiên cứu và tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh