BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2467/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà Giang
- Cục Hải quan Tây Ninh

Những vấn đề nêu tại công văn số 197/HQHG-NV ngày 03/04/2008 và số 138/HQHG-NV ngày 17/03/2008 của Cục Hải quanHà Giang, công văn số 396/HQTN-NV ngày 10/04/2008 của Cục Hải quan Tây Ninh vềmột số vướng mắc thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNNngày 31/01/2008 của Liên tịch Bộ Công thương - Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vậntải – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến Bộ Công thương, Bộ Tài chính và sẽ có hướngdẫn trả lời sau.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hảiquan Hà Giang, Cục Hải quan Tây Ninh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (03b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh