BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2467/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Dung môi cao su Exxsol DSP 80/100

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex
(Đ/c: Số 195, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 071/CV-PLCHC-KDngày 10/05/2011 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex (do Bộ Tài chính chuyểntheo Phiếu trình Bộ số 5485 ngày 11/5/2011) đề nghị áp mã số mặt hàng Dung môicao su Exxsol DSP 80/100, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nếu trường hợp Công ty chưa làm thủtục nhập khẩu mặt hàng Exxsol DSP 80/100 thì: Do mặt hàng Exxsol DSP 80/100 củacông ty dự định nhập khẩu là dung môi nên để phân loại hàng hóa cần phải căn cứvào kết quả phân tích, giám định bằng trang thiết bị kỹ thuật trong phòng thínghiệm nên theo quy định tại Mục 2 Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 củaBộ Tài chính thì Tổng cục Hải quan không đủ căn cứ để phân loại trước.

Nếu trường hợp Công ty đã làm thủtục nhập khẩu mặt hàng Exxsol DSP 80/100 thì: căn cứ Điều 30 Luật Khiếu nại, Tốcáo năm 1998, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáonăm 2004 và năm 2005; Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơnkhiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính; Quyết địnhsố 636/QĐ-TCHQ ngày 11/03/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việcban hành Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi công ty làm thủ tục nhậpkhẩu để được giải quyết theo trình tự thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Hóa chất Petrolimex biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang