BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: giải đáp vướng mắc trong việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang
Trả lời công văn số 422/CT-THNVDT ngày 06/07/2011 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc giảm thuế thu nhập cá nhân do mắc bệnh hiểm nghèo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điểm 2.3 Mục IV Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo:
“Đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế theo hướng dẫn này là người mắc bệnh, nếu không điều trị theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ sẽ gây ảnh hưởng nguy hại trực tiếp đến tính mạng”.
Trường hợp cá nhân mắc bệnh nhồi máu cơ tim cũ thành dưới, bệnh ba nhánh mạch vành được xét giảm thuế thu nhập cá nhân. Người mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế phải gửi cho cơ quan thuế nơi trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập Tờ khai mẫu số 18/MGT-TNCN , Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các chứng từ liên quan đến chi phí trong quá trình điều trị bệnh.
Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (02b);
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương