BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2467TC/TCHQ
V/v: xử lý thuế TTĐB phải truy thu đối với xe ôtô nhập khẩu vào KCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh

Căncứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 227/VPCP-KTTH ngày 14/1/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế tiêu thụ đặcbiệt đối với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi, Bộ Tài chính thông báo:

Xe ôtôdưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu vào Khu chế xuất trong khoảng thời gian từ 4/1999 đến17/7/2000 nhưng các doanh nghiệp chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng dẫntại công văn số 4100/TC-CSTC ngày 7/5/2001 của Bộ Tài chính thì đề nghị Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cáctrường hợp đã nộp thì không hoàn trả và tiếp tục thực hiện thu thuế tiêu thụđặc biệt đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi vàoKhu chế xuất như hướng dẫn tại công văn số 4100/TC-CSTC ngày 7/5/2001 của BộTài chính cho đến khi có quy định mới.

BộTài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo thốngnhất thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Tổng cục thuế, Vụ CST (để ph/h);
- Cục HQ các tỉnh, tp (để chỉ đạo t/h thống nhất)
- Lưu VP (2), TCHQ (5).

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An