BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 2468/BGTVT-TC
V/v Báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi :

- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 921/TTg-KTTH ngày 20/6/2008, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5135/BTC-ĐT ngày 08/4/2009về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành, trong đó Bộ Tàichính yêu cầu các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh đôn đốc cácđơn vị trực thuộc thực hiện việc rà soát và báo cáo đối với các công trình, dựán hoàn thành từ ngày 31/12/2008 trở về trước chưa lập, chưa phê duyệt quyếttoán dự án hoàn thành. Để triển khai văn bản số 5135/BTC-ĐT ngày 08/4/2009 củaBộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Rà soát báo cáo các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2008trở về trước thuộc phạm vi quản lý (kể các các công trình dự án do các Ban QLDAtrực thuộc quản lý) có vi phạm về thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành báo cáo theo biểu mẫu số 03/THQT kèm theo.

2. Riêng đối với các dự án hoàn thành có vi phạm về thờigian lập, phê duyệt quyết toán từ 06 tháng trở lên: Căn cứ theo biên bản bàngiao đưa dự án, công trình vào sử dụng; đối chiếu với thời gian lập báo cáoquyết toán, thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự ánhoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, lập danh sách các dự án hoàn thành vi phạmthời gian lập, phê duyệt theo Biểu 01/VPQT –“Tổng hợp báo cáo tình hình thựchiện theo danh mục dự án chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng”, Biểu 02/VPQT- “Danh mục dự án chậm lập báo cáo quyết toán trên 6 tháng” (kèm theo). Báo cáotổng hợp cần phân tích rõ tình hình, nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc vàđề xuất các biện pháp xử lý.

3. Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệmtriển khai và tổng hợp tình hình thực hiện của các Ban quản lý dự án và các đơnvị trực thuộc. Riêng Cục Đường bộ Việt Nam ngoài việc tổng hợp các đơn vị trực thuộccòn có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải được giao làmchủ đầu tư các dự án từ nhóm B trở xuống lập và nộp báo cáo cho Cục Đường bộViệt Nam tổng hợp và báo cáo Bộ Giao thông vận tải. (các Sở GTVT gửi 01 bản báocáo về Bộ Giao thông vận tải để theo dõi).

4. Thời hạn nộp báo cáo:

+ Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành tổng hợp số liệu báocáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/5/2009.

+ Các Ban QLDA trực thuộc Bộ, các Ban QLDA trực thuộc cácCục và các đơn vị còn lại tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tảitrước ngày 15/5/2009.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

(Gửi kèm theo mẫu báo cáo Biểu số 03/THQT và công văn số 5135/BTC-ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính. Báo cáo của các đơn vị: bản chính gửiđường công văn, gửi fax cho Vụ Tài chính: 04.38224.227 và gửi file báo cáo vàohòm thư: hieuph@mt.gov.vn để tiện cho việc tổng hợp).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT, Cục QLXD&CLCTGT (để ph/h);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Thanh Thảo