BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: phân loại mặt hàng cửa sản xuất bằng gỗ công nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Công ty CP KD Vinaconex.
(đ/c: Tầng 5, Tòa nhà Vimeco- Lô E9- Phạm Hùng- Cầu Giấy- Hà Nội)

Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 057 CV/VINATRA ngày 12/5/2011 của Công ty CP KD Vinaconex về việc phân loại trước mặt hàng cửa sản xuất bằng gỗ công nghiệp kèm khuôn cửa. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 8 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì phân loại trước được thực hiện trong các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính.
Trường hợp Công ty hỏi không đáp ứng quy định nêu trên (Hàng hóa chưa được chi tiết tên cụ thể trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam hoặc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) vì căn cứ theo tài liệu Công ty cung cấp, mặt hàng cửa bằng gỗ đã được chi tiết tại nhóm 44.18 theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, do đó, không đáp ứng đủ điều kiện để phân loại trước theo quy định.
Tuy vậy, việc xác định mã số của một mặt hàng cụ thể phải căn cứ trên thực tế hàng hóa nhập khẩu. Vì vậy, Cục thuế XNK- Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty CP KD Vinaconex nghiên cứu kỹ các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP KD Vinaconex được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang