BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2469/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
(Địa chỉ: Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 6016/CT-TTr2 ngày 10/2/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vềưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động xã hộihóatrong lĩnh vực giáo dục qua thanh tra chấphành pháp luật thuế tại Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn thời kỳ thanh tra từnăm 2011 đến năm 2013 (kèm theo Biên bản Thanh tra thuế ngày 06/01/2015 củaĐoàn Thanh tra Cục Thuế TP Hà Nội) và công văn số 299/BC-TQT ngày 26/5/2015 củaTrường THCS-THPT TrầnQuốc Tuấn báo cáobổ sung nội dung liên quan đến loại hình hoạt động của Trường. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều2 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày11/12/2008 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy định vềNgười nộp thuế trong đó bao gồm:

“c) Các đơn vịsự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quyđịnh tại Điều 3 Nghị định này;”

- Tại khoản 3 Điều15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

“Thuế suất 10%trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung làlĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục cáchoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quyđịnh tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định.”.

+ Tại khoản 3 Điều20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

“Doanh nghiệpcó hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóatrước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà đang áp dụng mức thuế suất caohơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10% kể từ ngày Nghị địnhnày có hiệu lực thi hành.”.

+ Tại khoản 11Điều 1 Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanhnghiệp (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi) quy định: “11. Sửa đổi, bổsung khoản 3, khoản 5 Điều 15 như sau:

“3. Thuế suất10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đốivới phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục -đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung làlĩnh vực xã hội hóa) và phần thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định củaLuật Xuất bản.

Danh mục cáchoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định.””.

- Tại điểm A Mục IDanh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóatrong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theoQuyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danhmục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiệnxã hộihóa trong lĩnh vực giáo dục - đàotạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,môi trường đã quy định cụ thể loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơsở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vựcgiáo dục (Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông).

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, đề nghị Cục Thuế rà soát điều kiện thực tế Trường THCS-THPT TrầnQuốc Tuấn (Trường) đáp ứng đối với thời kỳ thanh tra thuế từ năm 2011 đến năm2013 để xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo đúng các quy định nêu trên, cụ thể:nếu Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể quy địnhtại điểm A Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sởthực hiện xã hội hóatrong lĩnh vực giáodục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ TướngChính Phủ thì phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa giáo dục của Trường được ápdụng thuế suất thuế TNDN 10%.

Đối với thời kỳ đãđược kiểm tra chấp hành pháp luật thuế, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định củaLuật thuế TNDN, Luật Quản lý thuế, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thihành để xử lý đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vịthực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ I, Vụ HCSN, Vụ CST; Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn