BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 246TCHQ/KTTT
V/v: xử lý nợ thuế & nộp thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty thương mại dầu khí Petechim
- Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổngcục Hải quan nhận được phản ánh của Công ty thương mại dầu khí Petechim vướngmắc về chứng từ thanh toán qua Kho bạc tại CV 12015/TMDK-TCKT ngày 25/10/2004.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về đề nghị của Công ty xin được nộp tiền thuế xuất khẩu dầu thô bằng tiền đồngViệt Nam: Căn cứ điều 8 Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, Bộ Tài chính đã cócông văn 1008 TC/TCT ngày 06/02/1999 chỉ rõ: “Thuế xuất khẩu dầu thô nộp bằngđồng đô la Mỹ), đến nay văn bản này vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, đề nghị Công tychấp hành theo đúng hướng dẫn tại công văn 1008 TC/TCT nêu trên.

2.Về việc hạch toán của kho bạc Bà Rịa – Vũng Tàu: Căn cứ điểm 4 mục A Thông tưsố 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tậptrung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, thì: “Cáckhoản thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, bằng hiện vật, bằng ngày công laođộng được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tàichính quy định, …, … được cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu ngânsách tại thời điểm phát sinh”. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị kho bạc nhànước Bà Rịa – Vũng Tàu hạch toán kịp thời số thuế doanh nghiệp đã nộp vào NSNNtheo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 80/2003/TT-BTC nêu trên, tránh việc Cục Hảiquan Bà Rịa – Vũng Tàu nhận giấy báo có chậm, ảnh hưởng cưỡng chế XNK Công ty.

3.Về đề nghị của Công ty được phép áp dụng cưỡng chế sau 30 ngày kể từ ngày phảinộp thuế xuất khẩu dầu thô: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứđiểm 2 mục II phần thứ hai Thông tư 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 hướng dẫnthực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt độngthăm dò dầu khí theo quy định của Luật dầu khí, thì thời hạn nộp thuế xuất khẩudầu thô là 35 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu dầu thô.Vì vậy đề nghị Công ty sau khi làm thủ tục xuất khẩu dầu thô cần khẩn trươnglàm các thủ tục kê khai và nộp thuế, đảm bảo đúng thời gian đã được quy địnhtrong thông tư. Việc đề nghị được chậm xử lý cưỡng chế, Tổng cục Hải quan sẽbáo cáo Bộ Tài chính xin ý kiến xem xét sau.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp Kho bạc nhà nước BàRịa – Vũng Tàu để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/cáo)
- Lưu VP, KTTT (3 bản )

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An