BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/BXD-KTXD
V/v: Quyết toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại& Dịch vụ Quang Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 109/CV /QM-13 ngày 06/9/2013của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại & Dịch vụ Quang Minh về việc quyếttoán hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng của Công tygửi kèm theo văn bản số 109/CV /QM-13 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình, Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫnhợp đồng trong hoạt động xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liênquan.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản số 109/CV /QM-13: Sau 4năm bàn giao công trình, quyết toán hợp đồng, chủ đầu tư gửi văn bản thông báogiảm trừ giá trị quyết toán theo số liệu thẩm tra quyết toán của Sở Tài chínhthì công ty cần xem xét nội dung yêu cầu hoàn trả; xác định rõ nguyên nhân, mứcđộ sai phạm, trách nhiệm của mỗi bên: chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị kiểm toán trongkết quả sai lệch giá trị quyết toán để xử lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựngThương mại & Dịch vụ Quang Minh căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh