TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư và xây dựng Lâm Viên
Địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, P.15, Quận Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0302544119

Trả lời văn bản số 200/CV /LAVICO.2009 ngày 28/12/2009 của Công ty về xác định thu nhập chịu thuếTNCN đối với khoản tiền thưởng cuối năm, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2.3 điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTCngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009quy định:

"Đối với các khoản tiền thưởngcho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13, …) thì thunhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạnchi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được sử dụng là thu nhập miễn thuếchậm nhất không quá ngày 31/3/2010";

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty chi trả tiền thưởng năm 2009 theo năng lực làm việc cho nhân viên trongtháng 01 năm 2010, thì khoản tiền thưởng này được tính vào thu nhập chịu thuếcủa tháng 01 năm 2010 nhưng được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trên số tiềnthưởng này.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- CCT T.Bình
- Phòng PC.
- Lưu: VT, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga