TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/GSQL-GQ2
V/v xác định loại hình XNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Shimada Shoji Việt Nam
(Đ/c: Số 28, Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 180313/SHIMADA-CVngày 22/2/2013 của Công ty Shimada Shoji Việt Nam đề nghị được đăng ký theoloại hình SXXK đối với hoạt động đặt hàng, thu mua các loại phụ liệu ngành mayđể kiểm tra chất lượng, phân loại, kiểm đếm, đóng gói để xuất khẩu và bán vàothị trường nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 4375/TCHQ-GSQL ngày 20/8/2012 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Theo đó, loạihình áp dụng khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu để thựchiện các dịch vụ này là loại hình tạm nhập, tái xuất khác.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cụcHải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính