NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 247/NHNN-THNH
V/v chuyển đổi và sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909-2001

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước
- Các Ngân hàng thương mại Nhà nước

Thực hiện Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức Đảng, Nhà nước và Thông tư hướng dẫn triển khai số 07/2002/TT-BKHCN ngày 15/11/2002 của Bộ Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các đơn vị ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng Thương mại (gọi chung là đơn vị) triển khai thực hiện ngay một số điều như sau:

1. Công việc triển khai

a. Những ứng dụng bắt buộc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909:2001

Bao gồm:

- Các ứng dụng tin học hoá văn phòng;

- Các trao đổi thông tin chữ Việt trên mạng máy tính;

- Các giao dịch, dịch vụ sử dụng thông tin điện tử với nhân dân có sử dụng máy tính có một cách trực tuyến hoặc không trực tuyến;

- Các trang Web thông tin chữ việt.

b. Chuyển đổi các hồ sơ lưu trữ điện tử và cơ sở dữ liệu

- Việc chuyển đổi các hồ sơ lưu trữ điện tử và cơ sở dữ liệu đã lưu trữ theo các bộ mã khác với TCVN 6909:2001 sẽ được thực hiện từng bước sang bộ mã 6909:2001 tuỳ theo tính cấp bách, quy mô, phạm vi phục vụ, nhu cầu của từng đơn vị và phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả và thiết thực.

- Phải bố trí thời gian và nhân lực thích hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

c. Dạng biểu diễn ký tự khi triển khai bộ mã TCVN 6909:2001

- Dạng biểu diễn quy định dùng để trao đổi thông tin văn bản điện tử là dạng biểu diễn ký tự có sẵn.

- Trường hợp sử dụng dạng biểu diễn ký tự khác dạng ký tự dạng sẵn cho cơ sở dữ liệu, khi trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị đều phải chuyển đổi sang dạng ký tự dạng sẵn theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

d. Công cụ và phần mềm cơ bản hỗ trợ triển khai

- Ngân hàng Nhà nước (Cục CNTH) là đầu mối tiếp nhận công cụ và phần mềm dùng chung cơ bản hỗ trợ bộ mã theo TCVN 6909:2001 từ Bộ Khoa học và Công nghệ và cung cấp miễn phí cho các Đơn vị.

2. Thời hạn triển khai bộ mã chữ Việt theo TCVN 6909:2001

Thời hạn cuối cùng các Đơn vị phải hoàn thành triển khai sử dụng bộ mã các ký tự chữ Việt theo TCVN 6909:2001 đối với từng loại cụ thể như sau:

- Ngày 15/04/2003 đối với các ứng dụng tin học hoá văn phòng;

- Ngày 15/05/2003 đối với các trang Web tĩnh thông tin chữ Việt;

- Thời hạn hoàn thành đối với các phần mềm ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng nộ bộ, trang Web động của mỗi đơn vị và trao đổi dữ liệu khác dạng văn bản với các đơn vị khác có sử dụng chữ Việt, NHNN sẽ có thông báo sau.

3. Lưu trữ hồ sơ cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo an toàn dữ liệu và phục vụ tra cứu sau này, các đơn vị phải thực hiện lưu trữ an toàn bản gốc trước khi thực hiện chuyển đổi cho các loại sau:

- Hồ sơ dữ liệu

- Phần Mềm hệ thống và cơ sở dữ liệu;

- Chương trình ứng dụng;

- Các công cụ, chương trình hỗ trợ và phông các ký tự chữ Việt đã sử dụng.

4. Trang bị mới:

- Để đảm bảo việc triển khai theo các tiêu chuẩn tiếng Việt mới, việc trang bị và đưa vào sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm và dịch vụ mới của các đơn vị từ 01/01/2003 phải hỗ trợ bộ mã ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (tương thích Unicode 3.0).

- Các đơn vị phải kiểm tra và đảm bảo các sản phẩm tiếp nhận và triển khai của các Tiểu dự án thuộc Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán đã hỗ trợ tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

5. Tổ chức thực hiện

Mỗi đơn vị phải thành lập một tổ chức thích hợp làm đầu mối chỉ đạo và có kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định 72/2002/qĐ-TTg theo tiến độ chung của ngành Ngân hàng.

KT THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu