BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 247/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu phụ kiện xe máy xuất xứ Lào

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ tài chính tại công văn số 232/BTC-CST ngày 07/1/2009 về việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu phụ kiện xemáy xuất xứ Lào. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát đối với số phụ kiệnxe gắn máy nhập khẩu trong năm 2008 có xuất xứ từ Lào nếu đáp ứng đủ điều kiệnđể được hưởng ưu đãi thuế theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 củaBộ Tài chính nhưng mã số HS ghi trong giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S là8714.19.60 (thay vì 8714.19.00.00), thì xử lý hoàn trả số tiền thuế chênh lệchgiữa số thuế đã nộp với số thuế tính toán theo mức thuế suất thuế nhập khẩu quyđịnh lại Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC nêu trên.

Việc xử lý tiền thuế nộp thừa được thực hiện theo hướng dẫntại Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 22/5/2007 của Chính phủ vàThông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghịcác đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo