ỦY BAN DÂN TỘC-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 247/UBDT-CSDT
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 214/UBND-VX ngày 5 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sau khi nghiên cứu Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Hỗ trợ xây dựng các nhà hỏa táng theo tập tục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương chính sách chung, các địa phương đã triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Ngày 26/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng”, trong đó có nội dung “xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh phí đu tư xây dựng cơ sở hỏa táng tại các vùng dân tộc thiểu số đã có truyền thống hỏa táng người chết (đồng bào Khmer, Chăm...)”. Việc hỗ trợ xây dựng nhà hỏa táng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan, phù hợp với phong tục truyền thống và nguyện vọng của đồng bào. Ủy ban Dân tộc nhất trí với kế hoạch của tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ xây dựng nhà hỏa táng tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đ nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hậu Giang theo đề xuất của tỉnh.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);
- Vụ Địa phương III;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan