BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QLCL-CL2
V/v góp ý các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thú y

Phúc đáp công văn số 2119/TY-TYCĐvà số 2120/TY-TYCĐ ngày 28/11/2013 của Cục Thú y về việc góp ý các dự thảo Quychuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ýkiến góp ý tại Phụ lục kèm theo.

Đề nghị Cục Thú y xem xét, tiếpthu để hoàn thiện dự thảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CL2.

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGPhùng Hữu Hào

PHỤ LỤC

GÓPÝ DỰ THẢO CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT DO CỤC THÚ Y XÂY DỰNG DỰ THẢO

I. Dự thảo QCKT về điều kiện vệsinh đối với cơ sở chế biến các sản phẩm thịt quy mô công nghiệp:

1. Góp ý chung:

1.1. Đề nghị xác định rõ QCKT quyđịnh điều kiện vệ sinh thú y hay có quy định điều kiện về ATTP? Do vậy, tiêu đềQCKT, nội dung bên trong điều chỉnh cho phù hợp với mục đích của văn bản (nêntheo hướng quy định cả điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm).

1.2. Dự thảo QCKT cần được biêntập lại chi tiết, đầy đủ hơn:

- Dự thảo QCKT chưa nêu đầy đủ, cụthể quy định cho các khu vực sản xuất khác nhau của cơ sở sản xuất sản phẩmthịt qui mô công nghiệp. Đề nghị nêu quy định cụ thể các yêu cầu đối với từngkhu vực sản xuất: khu đồ sống, khu vực sản xuất đồ chín, khu vực tiếp nhậnnguyên liệu (thịt tươi, thịt đông lạnh, sản phẩm không phải thịt như rau, củ,quả, bột…), kho bảo quản (kho bảo quản thành phẩm: kho lạnh, kho bảo quản thôngthường; khu vực chứa hóa chất, phụ gia; hóa chất tẩy rửa nhà xưởng, trang thiếtbị…) vì cơ sở sản xuất các sản phẩm thịt công nghiệp sẽ đa dạng sản phẩm.

- Một số nội dung quy định trongQCKT bị gộp chung vào quy định yêu cầu chung về cơ sở hạ tầng (nước, nguyênliệu bao bì, hệ thống chiếu sáng…). Nên tách thành các quy định cụ thể, phù hợptừng vấn đề, nội dung.

- Đề nghị quy định cụ thể cơ quannhà nước có thẩm quyền theo phân công, phân cấp của Ngành Nông nghiệp và PTNT.

2. Một số góp ý cụ thể:

2.1. Mục 1.3. Đề nghị xem lại giảithích (cần có quy định cụ thể hơn: như thế nào là quy mô công suất lớn?

2.2. Các quy định về nguyên liệuvà bao bì, nước chế biến…: Đề nghị chuyển sang mục khác phù hợp và nên quy địnhcụ thể hơn (Mục 2.1. quy định về cơ sở hạ tầng).

2.3. Đề nghị bổ sung quy định vềkiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, kiểm dịch động vật đối với nguyênliệu đưa vào cơ sở chế biến, việc thiết lập hệ thống truy xuất theo quy địnhtại Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT .

2.4. Đề nghị bổ sung quy định vềviệc sử dụng hóa chất, phụ gia đưa vào cơ sở chế biến.

2.5. Nên bổ sung quy định về nướcđá, kho bảo quản, yêu cầu về chất lượng bao bì để bao gói sản phẩm…

2.6. Các quy định về hệ thống quảnlý chất lượng mới chỉ quy định ở hồ sơ, chưa nêu yêu cầu về hệ thống quản lýchất lượng, nhân sự kiểm soát chất lượng, hoạt động kiểm nghiệm phục vụ kiểmsoát chất lượng…

II. Dự thảo QCKT về điều kiệnvệ sinh đối với cơ sở chế biến trứng:

Các góp ý cơ bản như đã góp ý đốivới dự thảo QCKT về điều kiện vệ sinh đối với cơ sở chế biến các sản phẩm thịtquy mô công nghiệp. Tuy nhiên, đề nghị lưu ý và điều chỉnh cho phù hợp với đặcthù của sản phẩm (trứng đóng khuôn khay để cung ứng ra thị trường tiêu thụ,hoặc dạng sản phẩm khác)

III. Dự thảo QCKT về lấy mẫuthịt, các sản phẩm của thịt để kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm:

Dự thảo QCKT được xây dựng với mụcđích hướng dẫn/ quy định về phương pháp lấy mẫu bằng kỹ thuật lau bề mặt hoặccắt mẫu, tuy nhiên, toàn bộ nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật lấymẫu. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và biên tập lại nội dung cho phùhợp với mục đích ban hành văn bản.

Một số nội dung khác cần được cậpnhật và chỉnh sửa cho phù hợp các quy định hiện hành (ví dụ: Bộ NN&PTNTcũng ban hành danh mục hóa chất, thuốc thú y cấm, hạn chế sử dụng; yêu cầu vềphòng kiểm nghiệm được chỉ định khi thực hiện phân tích các mẫu; Ngoài Cục Thúy và các Chi cục Thú y, một số đơn vị khác (Cục QLCL NLS&TS, Cục An toànthực phẩm...cũng thc hiện lấy mẫu để thanh tra, kiểm tra,do vậy cần có quy định cho phù hợp...)

IV. Dự thảo QCKT đối với cơ sởchăn nuôi ong:

1.Góp ý chung:

Đề nghị xem xét và làm rõ quy địnhvề điều kiện vệ sinh thú y và điều kiện bảo đảm ATTP, cụ thể: Tên của Quy chuẩnchưa thống nhất: điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi ong đảm bảo antoàn thực phẩm. Để phù hợp với quy định trong Luật An toàn thực phẩm, đề nghịxem xét điều chỉnh tên của QCKT là: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệsinh thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi ong.

2.Góp ý cụ thể:

a. Cân nhắc lại tên đề mục của mục1 và 2.1 trùng lặp nhau.

b. Cân nhắc việc đưa mục 1.3 Tiêuchuẩn viện dẫn vào trong QCKTQG.

c. Mục 2.1 sửa thành: Sản phẩm mậtong được sản xuất bởi các cơ sở chăn nuôi ong phải bảo đảm an toàn thực phẩm.

d. Mục 2.2 sửa thành: Địa điểmnuôi ong

e. Mục 2.2.3 sửa thành: Khu vựcđặt thùng ong đảm bảo sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát.

f. Mục 2.5.3: bổ sung Nguồn nướcphải được kiểm tra chất lượng định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần

g. Mục 2.7.3: bỏ từ “không”

h. Mục 2.8: đề nghị quy định rõcụm từ “thường xuyên” là tần xuất cụ thể như thế nào

i. Mục 2.10.2: đề nghị quy định rõtần xuất phải lấy mẫu để kiểm tra chất lượng mật ong

j. Mục 4.1.1 sửa thành: Hướng dẫncác Chi Cục thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thựchiện Quy chuẩn này.

k. Mục 4.1.2 sửa thành: Tập huấnvề phương pháp kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn thựcphẩm đối với cơ sở chăn nuôi ong.

l. Mục 4.4.1 sửa thành: Chịu sựquản lý, kiểm tra, giám sát của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền vềcác hoạt động chăn nuôi ong.

V. Dự thảo QCKTQG đối với cơ sởthu gom và chế biến mật ong:

1. Để phù hợp với Luật An toànthực phẩm và nội dung nêu tại Mục 3.1 trong dự thảo, để nghị điều chỉnh tênQCKT là: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đốivới cơ sở thu gom và chế biến mật ong.

2. Đề nghị bỏ từ “yêu cầu/yêu cầuvsinh” trong tên các đề mục 2.1-2.8

3. Mục 2.9.1: Cân nhắc việc quyđịnh các dụng cụ chứa đựng chất thải trong quá trình thu gom, chế biến mật ongphải có khóa.

4. Mục 4: Phần Tổ chức thực hiệnchưa nêu rõ cơ quan thực hiện kiểm tra điều kiện vệ sinh, bảo đảm an toàn thc phẩm cơ sở thu gom, chế biến mật ong.