BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2472/BNN-HTQT
V/v: đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được công văn số 1810/BNG-LS ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ Ngoạigiao về việc đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Sau 6 tháng thực hiện Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của côngdân Việt Nam, đặc biệt liên quan đến việc thu hẹp đối tượng cấp hộ chiếu côngvụ. Bộ Ngoại giao đề nghị các Bộ, ngành cho biết ý kiến về những vướng mắc khithực hiện Nghị định 65.

Đề nghị các đơn vị cho ý kiến vềviệc trên và gửi văn bản về Bộ (Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 03/6/2013 để tổnghợp báo cáo phản ánh cho Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (KV).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Kim Long