BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2473/BXD-KTQH
V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 7466/VPCP-KTN ngày26/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch chung xây dựngthành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hoàđến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg ngày 06/11/2003 thì có 4 cầu nối liền từ xã Hiệp Hoà với cácphường Thống Nhất, Tân Mai, Bình Đa và An Bình. Tuy nhiên, đến nay việc đầu tưcác cầu trên chưa được thực hiện do các tuyến đường ven sông chưa được đầu tưđể kết nối theo quy hoạch.

Để đáp ứng nhu cầu giao lưu giữa xã Hiệp Hoà với khu đô thịhiện hữu và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khai thác hiệu quả các tuyếnđường đang thực hiện đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất về việc điều chỉnhcục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hoà, bổ sung cầu đường bộ quasông Cái theo kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 6533/UBND-CNN ngày 14/8/2009.

Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về nộidung trên, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần cập nhật nội dung điềuchỉnh vào hồ sơ quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hoà, công bố công khaiviệc điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Văn phòngChính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn