BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2474/TCHQ-KTTT
V/v :Giải toả cưỡng chế và phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên và Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế
(Số 358, Đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 176/CUNL-TM ngày 17/4/2007 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên và cung ứng nhân lực quốc tế đề nghị xem xét giải toả cưỡng chế thuế và phạt chậm nộp thuế này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuế, giải toả cưỡng chế nhập khẩu hàng hoá và phạt chậm nộp thuế theo kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 1899/TCHQ-KTTT ngày 04/04/2007 trả lời Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng nội dung công văn số 1899/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên và cung ứng nhân lực quốc tế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT , Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An